Porady eksperta

Zawieszenie działalności gospodarczej a podjęcie pracy na umowę o dzieło lub umowę zlecenie

Pytanie z dnia 29 września 2014

Przedstawiony problem prawny: zawieszenie działalności gospodarczej a podjęcie pracy na umowę o dzieło lub umowę zlecenie.

Odpowiedź na problem prawny:

Zgodnie z art. 14 a Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2013 poz. 672) – dalej: uosdg, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Z uwagi na to, że z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika wprost z jaką formą działalności gospodarczej mamy do czynienia, należy wskazać, że w przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

W związku z tym, iż przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, podjęcie przez niego pracy na podstawie umów cywilnoprawnych – takich jak umowa o dzieło lub umowa zlecenie – jest ograniczone. Przyjmuje się bowiem na podstawie art. 14a ust. 3 uosdg, że podczas zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej oraz uzyskiwać z tego tytuł przychodów. Przez co należy rozumieć, że nie ma prawa do wykonywania na podstawie umowy zlecenia lub dzieło tych samych usług, które wchodzą w zakres usług świadczonych w ramach zawieszonej działalności gospodarczej.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Kolejne pytanie dotyczyło obowiązku płacenia składek ZUS po przekształceniu przedsiębiorstwa w spółkę z o.o. Należy wskazać, iż zgodnie z art. 13 pkt 4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1442), obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają m.in. osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania, z wyłączeniem okresu, na który działalność została zawieszona. W tym samym okresie przedsiębiorca podlega również ubezpieczeniu zdrowotnemu, co wynika z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027).

Osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych oraz wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. Dlatego prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. podlega się ubezpieczeniom społecznym tylko jeżeli jest to spółka jednoosobowa. Natomiast nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu wspólnicy spółki z o.o., w przypadku spółek wieloosobowych. Posiadanie przez nich udziałów nie jest bowiem powiązane z obowiązkiem świadczenia usług, więc ich ubezpieczenie społeczne, jako osób czerpiących środki utrzymania z własności, jest systemowo wyłączone.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2013 poz. 672),
  2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1442),
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027)

Stan prawny aktualny na dzień 6 października 2014 r.

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT