Porady eksperta

Praca w salonie dealerskim a założenie własnej multiagencji ubezpieczeniowej

Użytkowniczka serwisu zwróciła się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy pracując jako ubezpieczyciel w salonie dealerskim może założyć własną firmę multiagencję ubezpieczeniową? 

Praca agenta ubezpieczeniowego polega na pozyskiwaniu klientów, pośredniczeniu w zawieraniu umów ubezpieczeń czy przy ich wykonywaniu.

Do zadań agencji ubezpieczeniowej należy:

  1. wykonywanie przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub prawnych z zawieraniem/wykonywaniem umów ubezpieczenia,
  2. pozyskiwanie klientów,
  3. wykonywanie czynności przygotowawczych w celu zawierania umów,
  4. zawieranie umów ubezpieczeniowych.

Agencja ubezpieczeniowa ma za zadanie wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością, ponieważ za wszelkie błędy odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent ubezpieczeniowy prowadzi działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego. 

Agent ubezpieczeniowy może również sprzedawać polisy wielu towarzystw ubezpieczeniowych - wówczas staje się multiagentem. Multiagenta dotyczą te same wymagania co agenta ubezpieczeniowego, jednak musi pamiętać o wykupieniu polisy OC. Podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniowy od odpowiedzialności cywilnej, ponieważ bezpośrednio odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Przed założeniem własnej agencji ubezpieczeniowej należy zdać egzamin, założyć działalność gospodarczą, podpisać umowę agencyjną z towarzystwem ubezpieczeń oraz zdobyć wpis w rejestrze agentów ubezpieczeniowych.

Agent ubezpieczeniowy może rozpocząć działalność agencyjną dopiero po uzyskaniu przez organ nadzoru informacji o wpisie agenta do rejestru. Organem nadzoru jest zakład ubezpieczeń, na rzecz którego działa agent ubezpieczeniowy.

Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń:

  1. Agent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy i zakład ubezpieczeń wykonujący dystrybucję ubezpieczeń, o których mowa w grupie 3 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, stosują rozwiązania organizacyjne służące zapobieganiu konfliktom interesów, tak aby nie miały one negatywnego wpływu na interesy klientów.
  2. Agent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy i zakład ubezpieczeń zapewniają, aby rozwiązania organizacyjne, o których mowa w ust. 1, były proporcjonalne do prowadzonej działalności i proponowanych umów ubezpieczenia oraz rodzaju dystrybutora.
  3. Agent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy i zakład ubezpieczeń podejmują działania w celu identyfikacji konfliktów interesów między nimi, w tym między ich członkami zarządu, prokurentami, pracownikami albo innymi powiązanymi z nimi osobami, a ich klientami, lub między ich klientami, powstających w trakcie prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, o których mowa w grupie 3 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

W swoich rekomendacjach Komisja Nadzoru Finansowego zdefiniowała konflikt interesów jako znane zakładowi ubezpieczeń okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem zakładu lub podmiotu powiązanego z tym zakładem ubezpieczeń a obowiązkiem działania przezeń w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu swojego klienta. Uznano również, że konfliktem interesu nie są rozbieżności dotyczące oczekiwań klienta i zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do przedmiotu i zakresu ochrony, wysokości składki oraz działań prewencyjnych i ograniczających skutki wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego na etapie negocjacji warunków umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, że działania te prowadzone są przez zakład ubezpieczeń lub osobę powiązaną zgodnie z najlepszą wiedzą i uwzględnieniem interesu i potrzeb ubezpieczeniowych klienta. Z uwagi na niewiążący charakter prawny dokumentów wydawanych przez organ nadzoru stanowić mogą one pomoc w identyfikacji problemów i interpretacji przepisów prawnych.

Konflikt interesów jest zjawiskiem nieuniknionym w gospodarce rynkowej. Umowa ubezpieczenia, stanowiąc kontrakt najwyższego zaufania, nie wyklucza rozbieżności oczekiwań stron i/lub podmiotów zaangażowanych w działalność ubezpieczeniową i dystrybucję ubezpieczeń. Wspólny cel, sprowadzający się do odpłatnego udzielania ochrony ubezpieczeniowej dla interesów majątkowych i dóbr osobistych, nie wyklucza rozbieżności. Konflikt zakłada sprzeczność interesów i szkodliwy wpływ na sytuację klienta, stąd konieczność identyfikacji takich sytuacji poprzez badanie relacji powstających w toku dystrybucji ubezpieczeń, co umożliwi zastosowanie środków rozwiązujących problem. W bezpośrednie relacje z klientem wchodzić mogą zarówno członkowie zarządu, jak i prokurenci czy pracownicy.

Rolą dystrybutora jest identyfikacja omawianych zagrożeń wynikających z działalności ww. podmiotów pozostających z nim w bezpośrednim lub pośrednim stosunku kontroli. Rolą dystrybutora jest również identyfikacja ewentualnych konfliktów interesów pomiędzy klientami 

Mając na uwadze powyższe regulacje należy stwierdzić, że założenie własnej multiagencji przy jednoczesnej pracy w salonie dealerskim jest możliwe wyłącznie po wykluczeniu konfliktu interesów. Rekomendujemy zatem Użytkowniczce zweryfikowanie, czy zakładając własną multiagencję taki konflikt nie występuje. Jednakże wskazujemy, że z uwagi na specyfikę rynku ubezpieczeń sprzeczność interesów wydaje się być zjawiskiem nieuniknionym, co w praktyce uniemożliwia jednoczesną pracę w miejscu oferującym sprzedaż ubezpieczeń i prowadzenie własnej multiagencji

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 12 lipca 2022 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 905).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!