Porady eksperta

Zatrudnienie pracowników na stanowisko: murarz, tynkarz, zbrojarz, spawacz

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach takich jak murarz, tynkarz, zbrojarz, spawacz mogą zostać zatrudnieni na podstawie różnych form zatrudnienia w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, okresu zatrudnienia, stosunku podległości pracowników, i innych postanowień pomiędzy stronami zawierającymi umowę (pracodawcą/zlecającym a pracownikiem/zleceniobiorcą/wykonawcą.)

Podejmując wybór jaka forma umowy zostanie wybrana, poniżej przedstawiamy jakimi kryteriami powinny się kierować strony umowy. 

 • samodzielność wykonywania pracy, czyli czy przedsiębiorca będzie mógł i potrafił kierować wykonywaną pracą i ją stale nadzorować czy też pracownik, wykonawca lub usługodawca będzie musiał pracę wykonać samodzielnie wedle swojej jedynie wiedzy, a rozliczany będzie z rezultatu;
 • wymagana jakość pracy i ewentualny jej zawodowy standard czy też nie ma w tym zakresie szczególnych wymogów zawodowych, jakościowych norm i wystarczająca będzie zwykła należyta staranność;
 • rezultat lub jedynie należyta zawodowa staranność bez osiągania w oznaczonych terminach w sposób periodyczny, okresowy lub ciągły określonych celów czyli czy potrzebną pracę trzeba sprowadzać do określenia w umowie oczekiwanego rezultatu oraz czy z tym rezultatem ma być związane wynagrodzenie;
 • jednorodność konkretnych czynności zakresu wykonywanej pracy i możliwość uzyskania korzystnej oferty  jej wykonywania na rynku jako usługi, dostawy, robót, usług specjalistycznych, przewozu, przechowania itp.;
 • istotność pełnej odpowiedzialności materialnej bądź za powierzane mienie z obowiązkiem zwrotu i do wyliczenia się bądź za możliwe szkody w imieniu pracodawcy lub usługobiorcy (klienta), które mogą powstać przy braku należytej zawodowej staranności, terminowości lub ciągłości w świadczeniu;
 • potrzeba nabywania praw majątkowych autorskich bądź do własności przemysłowej na sprecyzowanych polach eksploatacji, do aktywów przedsiębiorstwa  czy też jedynie prawa do korzystania z utworu jednorazowo, na jednym polu eksploatacji, w jeden sposób, w jednym roku lub w krótkim oznaczonym czasie do wykorzystania jedynie w przedsiębiorstwie bez dalszego ich przenoszenia i licencjonowania;
 • obciążenia składkami ubezpieczeń społecznych;
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Mając na uwadze powyższe kryteria powinniśmy w kolejności rozważyć następujące formy pozyskania pracy, usługi, utworu, innego dzieła:

 1. umowa z wykonawcą (usługodawcą) o świadczenie usług lub dostawę, jeżeli wykonawca  prowadzi działalność gospodarczą, a więc jest to też przedsiębiorca (B2B);
 2. umowa o pracę jeżeli spełnione są wszelkie przesłanki dla jej wystąpienia;
 3. umowa o dzieło, czyli o rezultat
 4. umowa „zlecenia”, ale tylko gdy zatrudniliśmy dokonanie na czas określony, wykonania określonej pracy i była to umowa o wykonania usług bez podporządkowania (kierownika) pracodawcy

Ważne:

Pamiętaj, że do zlecenia takich usług jak montażowo-malarskie, murarskie, spawalnicze, przepis dot. Umowy zlecenia stosuje się tylko odpowiednio na podstawie art. 750 K.C.

Aby zapoznać się z konkretnymi typami umów (wzorem) i ich opisem i omówieniem patrz poniższe linki.

Poniższe umowy zostały szczegółowo opisane w powyższej przedstawionych miejscach.

Stan prawny na 8 lipca 2019 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny