Porady eksperta

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej i uzyskanie dotacji na dobry start w biznesie

Użytkownik naszego serwisu chciałby rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na Podhalu. Prosi o wskazanie jak wyglądają formalności z tym związane. Użytkownik dodaje, że jest zainteresowany uzyskaniem dotacji na ten cel.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów:

Wykonywanie działalności gospodarczej wymaga jej zarejestrowania w:

(i) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub

(ii) Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Jako że Użytkownik chce prowadzić działalność gospodarczą jednoosobowo, obowiązku rejestracyjnego dokona w CEIDG. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców:

działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG dokonać można na trzy sposoby:

(i)  elektronicznie przez system biznes.gov.pl, co wymaga posiadania profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub podpisu osobistego. Sam system jest bardzo intuicyjny i prowadzi użytkownika przez wszystkie kroki do rejestracji. Równocześnie z wnioskiem o wpis do CEIDG można złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS oraz zgłoszenie rejestracyjne i aktualizacyjne VAT-R.

działalność gospodarczą można zarejestrować elektronicznie także przez bankowość elektroniczną wybranych banków krajowych (PKO BP, PEKAO S.A., mBank, Santander, Millenium, ING); w tym wypadku nie można jednak dokonać rejestracji w ZUS i należy skorzystać z Portalu Usług Elektronicznych ZUS ani zgłoszenia do VAT, co z kolei można dokonać za pośrednictwem Portalu Podatkowego.

(ii) osobiście w urzędzie gminy, miasta lub dzielnicy:

a)      wypełniając kreator wniosku dostępny tutaj https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0736_00 - bez potrzeby posiadania podpisu elektronicznego. Następnie za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownik otrzyma wiadomość o konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie wraz z kodem, który trzeba będzie tam okazać;

b)      wypełniając formularz wniosku dostępny w urzędzie;

c)       wypełniając pobrany wniosek  ze strony Biznes.gov.pl/ceidg, i następnie składając go w urzędzie;

(iii) korespondencyjnie – listem poleconym, z tym zastrzeżeniem, że wniosek musi być opatrzony podpisem notarialnie poświadczonym; list należy nadać do urzędu miasta, gminy, dzielnicy;

Przystępując do tych formalności należy przygotować się na konieczność uzupełnienia następujących danych:

a)      imiona i nazwisko;

b)      imiona rodziców;

c)       data i miejsce urodzenia

d)      rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości;

e)      PESEL;

f)        posiadane obywatelstwa;

g)      numer NIP i REGON (jeśli zostały nadane);

h)      adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą;

i)        nazwę zakładanej działalności gospodarczej i nazwę skróconą;

j)        kody PKD;

k)      liczbę pracowników, którzy będą zatrudnieni;

l)        datę rozpoczęcia działalności gospodarczej;

m)    informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą;

n)      dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Wniosek o dokonanie wpisu w CEIDG podlega niezwłocznemu rozpoznaniu (najpóźniej kolejnego dnia roboczego od jego złożenia) i jest wolny od opłat. Warto też dodać, że dopełnić formalności w związku z rejestrowaniem j.d.g. można dokonać przez pełnomocnika na zasadach ogólnych. Należy jednak pamiętać o uiszczeniu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy/miasta/dzielnicy.

Polecamy już na etapie rejestrowania działalności gospodarczej nawiązanie współpracy z wykwalifikowanym księgowym. Jego pomoc może być nieoceniona przy przechodzeniu przez wskazane powyżej kroki. Nie można pominąć też, że na rynku działa wiele podmiotów oferujących odpłatną pomoc przy rejestrowaniu j.d.g. Z uwagi na bardzo prosty system do rejestracji elektronicznej, naszym zdaniem jest to jednak zbyteczny wydatek.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Odnosząc się do dalszej części zapytania Użytkownika, w pierwszej kolejności zachęcamy do kontaktu z właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy, gdzie realizowane są różnego rodzaju projekty unijne, mające za przedmiot udzielanie dotacji nowym (przyszłym) przedsiębiorcom. Ich zasady mogą różnić się w zależności od lokalizacji urzędu.  Jednocześnie wskazujemy, że w większych polskich miastach Polski rozmieszczone są punkty terenowe Funduszy Europejskich. Warto skontaktować się z jednym z nich (także telefonicznie) i zapytać o aktualnie prowadzone programy dla nowych przedsiębiorców.  Z pewnością warto też skorzystać z wyszukiwarki dotacji unijnych, dostępnej tutaj https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/#/strona=2 Innym rozwiązaniem jest kontakt z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który prowadzi program „Wsparcie w starcie”. Jest on przeznaczony dla nowych, młodych przedsiębiorców i polega na przyznawaniu niskooprocentowanych pożyczek na rozwój biznesu. Polecamy także zweryfikowanie czy w okolicy Użytkownika funkcjonuje Lokalna Grupa Działania. Tego rodzaju podmioty również mogą prowadzić programy wsparcia dla przedsiębiorców.

Nie możemy pominąć także systemowego rozwiązania nazywanego ulgą na start. Jeżeli Użytkownik:

(i) jest osobą fizyczną;

(ii) podejmuje działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie po upływie 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia;

(iii) nie będzie wykonywał działalności gospodarczej dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywano w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,

wówczas nie będzie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Nie wyłącza to jednak obowiązku opłacania składki zdrowotnej oraz podatków (PIT, VAT).

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy!

Stan prawny na dzień: 30 grudnia 2023 roku

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 541).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT