Porady eksperta

Zaliczka w obcej walucie na poczet faktury w Polsce

Pytanie z dnia 26 lutego 2018

Zapytanie: Zaliczka w obcej walucie na poczet faktury w Polsce.

W aktualnym obrocie, ze względu na coraz częstszą możliwość zawieranie umów międzynarodowych, coraz częściej też dochodzi do sytuacji gdy kontrahent chce uregulować zobowiązanie w innej walucie niż wynikająca z faktury/umowy.

Kwotę taką należy odpowiednio wyliczyć dla danej waluty na dzień wystawienia FV bądź na dzień terminu płatności zawartego w umowie.

Wartość zapłacona w walucie obcej powinna odpowiadać wysokości kwoty w walucie właściwej dla sporządzonej umowy/ wystawionej Faktury, zgodny z obowiązującemu kursem walut (środki NBP) właściwym na dzień płatności (termin z umowy bądź z FV)

Przy płaceniu przez kontrahenta za towar lub usługi w obcej walucie mogą wystąpić tzw. różnice kursowe, mogące zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu lub pozostałych przychodów z działalności gospodarczej. Różnice kursowe mogą powstać w przypadku różnic pomiędzy wartościami - wartością faktury a wartością rzeczywistej zapłaty po przewalutowaniu na złotówki i być dodatnie bądź ujemne.

Zgodnie z art 24c. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy.

Dodatnie różnice kursowe powstają gdy wartość:

 • przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 • poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 • otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych,
 • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Ujemne różnice kursowe powstają gdy wartość:

 • przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 • poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 • otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,
 • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Niezależnie czy wynik różnicy kursowej jest dodatni czy ujemny, wartość różnic kursowych należy właściwie zaksięgować w Księdze Przychodów i Rozchodów lub w księgach rachunkowych. Dodatnie należy wykazać jako pozostały przychód w kolumnie 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ujemne różnice kursowe, należy zaliczyć w kosztach uzyskania przychodów i zaksięgować do KPiR w kolumnie 13, jako pozostałe wydatki. Podobnie księguje się te różnice w księgach rachunkowych czyli a kontach kosztów i przychodów. Gdy częściej występują takie płatności należałoby utworzyć subkonto dla tych różnic kursowych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2018.200)
 • Ustawa z dnia 29 kwietnia 1994 r. o rachunkowości (Dz.U 2018.395)

Stan prawny na: 5 marca 2018 r.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT