Porady eksperta

Wykonywanie działalności nierejestrowej przez cudzoziemców

Użytkowniczka naszego portalu jest obywatelką Ukrainy i chciałaby rozpocząć wykonywanie działalności nieewidencjonowanej (nierejestrowej). Zastanawia się czy jako cudzoziemka ma do tego prawo. Jak dodaje chce zajmować się sprzedażą wykrojów krawieckich przez Internet.

Poniżej odpowiedź:

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (dalej również jako: „Prawo przedsiębiorców”): 

działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”. Jak trafnie podsumował Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 20 września 2017 r. sygn. III AUa 1717/16: „aby mówić o działalności gospodarczej niezbędne jest kumulatywne zaistnienie trzech przesłanek. Działalność musi mieć zarobkowy charakter, musi być wykonywana w sposób zorganizowany i musi być ciągła.

Wyklucza to zatem uznanie za działalność gospodarczą, działalności wykonywanej sporadycznie, okresowo lub niemającej podłoża zarobkowego.

Na podstawie art. 5 Prawa przedsiębiorców, pomimo spełnienia powyższych przesłanek, za działalność gospodarczą nie uznaje się działalności wykonywanej przez (i) osobę fizyczną, której (ii) przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która (iii) w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej (działalność nierejestrowa). Powołany przepis posługuje się wyrazem „osoba fizyczna”, nie zaś „obywatel” czy też „obywatel Unii Europejskiej”.

Do rozstrzygnięcia czy cudzoziemiec może prowadzić działalność nierejestrową należy zastosować wykładnię celowościową. Ustawodawca regulując tę instytucję prawa gospodarczego dążył do wyłączenia spod uznawania za przedsiębiorcę osoby, której aktywność zarobkowa nie jest działalnością gospodarczą. Żaden akt prawny nie wprowadza przedmiotowego zakazu - quod lege non prohibitum, licitum est (co nie jest zakazane, jest dozwolone). Zatem Użytkowniczka może przystąpić do wykonywania planowanej działalności.

Stanowisko to potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lipca 2021 r. nr 0114-KDIP2-2.4010.117.2021.1.KL: 

w.w. regulacja obejmuje każdy przypadek przedsiębiorcy. Art. 5 Prawa przedsiębiorców nie ogranicza się wyłącznie do obywateli Polski. Jest tam mowa po prostu o "osobie fizycznej" - niezależnie od jej obywatelstwa oraz stałego miejsca zamieszkania.

Ubocznie zwracamy uwagę, że działalność nieewidencjonowana może być wykonywana przez cudzoziemca mającego tytuł do legalnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Unii Europejskiej).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że stosownie do treści art. 5 ust. 3 Prawa przedsiębiorców, przekroczenie ustawowego progu przychodu należnego z działalności nieewidencjonowanej w danym miesiącu, rodzi ten skutek, że od dnia tego przekroczenie działalność staje się działalnością gospodarczą. Wówczas w terminie 7 dni należy dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Prawo przedsiębiorców dopuszcza również dobrowolne zarejestrowanie działalności w CEIDG niezależnie od osiąganego dochodu.

Zgodnie z §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., minimalne wynagrodzenie za pracę do końca bieżącego roku wynosi 2.800 zł. Zatem próg kwotowy dla działalności gospodarczej do 1.400 zł miesięcznie. Z kolei na podstawie §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., od stycznia przyszłego roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 3010 zł, a więc próg dla działalności Użytkowniczki to 1.550 zł miesięcznie. Uwaga – są to stawki brutto.

Na koniec wskazujemy, że wykonywanie działalności nieewidencjonowanej zwalnia z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy. Jednakowoż na koniec roku podatkowego, należy rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozliczenie odbywa się na zasadach ogólnych, a stawka podatku wynosi 17%. Użytkowniczka będzie musiała również prowadzić ewidencję sprzedaży, jeżeli nie wystawia faktur ani rachunków – przepisy nie precyzują wymogów co do jej treści. Zalecamy, aby znalazły się w niej: numer porządkowy, data, kwota przychodu oraz łączną kwotą przychodu i przedmiot sprzedaży. W sprzedaży dostępne są gotowe formularze takiej ewidencji.

Stan prawny na dzień: 5 listopada 2021 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162);
  2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.);
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. poz. 1596);
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz. U. poz. 1690)

Źródła:

  1. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 września 2017 r. sygn. III AUa 1717/16;
  2. Pismo z dnia 8 lipca 2021 r., wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP2-2.4010.117.2021.1.K

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny