Porady eksperta

Uzyskanie informacji o prowadzonej sprawie w sądzie

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zapytanie, czy może gdzieś sprawdzić, czy dana firma ma założoną sprawę w sądzie? 

Zgodnie z § 124 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych, zwanego dalej „Regulaminem”, osoba będąca stroną, innym uczestnikiem postępowania, ich przedstawicielem, pełnomocnikiem albo obrońcą może uzyskiwać bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie informacje o toku postępowania w sprawie, do których uzyskania uprawniona:

  1. gdy złoży do sądu zapytanie skierowane drogą elektroniczną, podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego;
  2. jeżeli prześle do sądu zapytanie z adresu poczty elektronicznej, który został uprzednio wskazany przez tę osobę osobiście przed sądem albo urzędnikiem sądowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o toczących
    się sprawach, bądź w piśmie procesowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o sprawie wskazanej w piśmie;
  3. jeżeli w aparacie telefonicznym sądu wyświetla się numer telefonu, o którym pracownicy sądu mają wiedzę, że należy do oznaczonej osoby, o której mowa w ust. 1, oraz po potwierdzeniu jej tożsamości za pomocą danych takich jak numer PESEL, NIP, REGON, KRS oraz za pomocą innych danych z akt sprawy znanych osobie występującej o udzielenie informacji.

Kierując zapytanie należy podać również swoje imię i nazwisko, nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy.  Odpowiedzi udziela się drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Informacje tożsame z udostępnianymi na wokandzie sądowej oraz informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy jawne i podlegają udostępnianiu bez konieczności ustalania tożsamości osoby (podstawa prawna: § 123 ust. 1 Regulaminu).

Jeżeli wskazanie adresu poczty elektronicznej jako adresu do korespondencji lub numeru telefonu następuje w formie ustnej, osoba odbierająca tę informację sporządza notatkę urzędową stwierdzającą ten fakt, chyba że wskazanie nastąpiło do protokołu posiedzenia lub rozprawy. Notatkę urzędową włącza się do akt sprawy.

W razie braku możliwości udzielenia odpowiedzi drogą elektroniczną informuje się o tym osobę kierującą zapytanie. Ponadto zgodnie z § 125 Regulaminu na zapytania skierowane do sądu drogą elektroniczną, inne niż powyższe, podpisane:

  1. za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego, Sąd udziela informacji drogą elektroniczną, tak jak na zapytanie złożone drogą pisemną, z podpisem własnoręcznym. W zapytaniu należy podać swoje imię i nazwisko, nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy.
  2. innym rodzajem podpisu elektronicznego, niż określony w pkt 1, Sąd udziela informacji w zakresie zgodnym z przepisami § 123 ust. 1–5 Regulaminu, chyba że istnieje pewność co do tożsamości osoby zwracającej się z zapytaniem z określonego adresu poczty elektronicznej.

Z powyższego wynika, że jeżeli Użytkownik jest stroną, innym uczestnikiem postępowania, ich przedstawicielem, pełnomocnikiem albo obrońcą może uzyskiwać bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie informacje o toczącym się postępowaniu kierując zapytanie do właściwego sądu drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława

Federa

w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

 Dziękujemy

 

Stan prawny na dzień: 21 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna:

 

1)        Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2514 z późn. zm.).

 

 

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT