Porady eksperta

Udowodnienie spłaty kredytu w różnych stosunkach prawnych. Czy zaświadczenie banku jest wystarczające.

Przedstawiony problem prawny: Udowodnienie spłaty kredytu w różnych stosunkach prawnych. Czy zaświadczenie banku jest wystarczające.

Odpowiedź na problem prawny:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż doszło do spłaty kredytu udzielonego przez bank, w następstwie czego bank wydał zaświadczenie. Brak jednakże informacji co do okoliczności udzielenia kredytu (czyli przeznaczenia) oraz zastosowanych zabezpieczeń. Z uwagi na to, charakter odpowiedzi musi mieć charakter ogólny.

Co do zasady zaświadczenie banku o spłacie kredytu wraz z dowodem ostatniej wpłaty jest wystarczające dla wykazania jego spłaty. Natomiast ze względu na cel i przeznaczenie środków z kredytu oraz możliwości istnienia umów zawartych niejako obok umowy kredytowej (na przykład poręczenia, zastawu zabezpieczających kredyt przez osobę trzecią, czy umowa deweloperska) pojawić się mogą dodatkowe obostrzenia wprowadzone do umowy przez drugą stronę, takie jak wymóg udowodnienia spłaty kredytu poprzez przedstawienie dokumentu z datą pewną, czy z podpisem notarialne poświadczonym, a być może nawet dokumentu w formie aktu notarialnego.

W miejscu tym wskazujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, dokumenty wystawiane przez bank mają rangę dokumentów urzędowych. Zgodnie z art. 95 ust. 1, oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banków i opatrzone pieczęcią banku, jak również sporządzone w ten sposób pokwitowania odbioru należności mają moc prawną dokumentów urzędowych w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych oraz ustanowionych na rzecz banku zabezpieczeń i mogą stanowić podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych. Jak wynika zaś z ust. 3, dokumenty te są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność dłużnika banku lub innej osoby ustanawiającej hipotekę na rzecz banku w celu zabezpieczenia wierzytelności dłużnika banku. W przypadku więc konieczności wykreślenia hipoteki zabezpieczającej kredyt w zupełności wystarczającym jest odpowiednie zaświadczenie wydane przez bank. Tak w przypadku wymogu (wynikającego ze szczególnej umowy) przedstawienia pisma z datą pewną to zgodnie z ust. 2 powyższego artykułu czynność bankowa lub czynność zabezpieczająca wierzytelność banku stwierdzona powyższym dokumentem, ma datę pewną od daty tego dokumentu. Ponownie więc zaświadczenie wydane przez bank jest wystarczającym dla udowodnienia spłaty kredytu, gdy wymaganą formą jest dokument z datą pewną. Tak też będzie w przypadku np. wykreślenia zastawu z rejestru zastawów.

Rekomendacje:

1.Rekomendujemy każdorazowe sprawdzenie treści zawartych umów - innych niż umowa kredytowa, a których skuteczność druga strona uzależnia od udowodnienia spłaty kredytu – w zakresie konieczności przedstawienia dodatkowych dokumentów, innych niż zaświadczenie spłaty kredytu wystawione przez bank przy wzięciu pod uwagę powyżej poczynionych uwag.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tj. Dz. U. 2015 poz. 128)

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst