Porady eksperta

Sporządzenie apelacji od wyroku

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie pomocy prawnej w zakresie sporządzenia dwóch apelacji od wyroku. Użytkownik w sposób obszerny przedstawił stan faktyczny wskazując m.in. że wyrok został mu doręczony za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych. Wskazał, że został niesłusznie oskarżony i potrzebuje pomocy profesjonalisty.

Słowem wstępu należy zaznaczyć, że Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr. Bogusława Federa świadczy bezpłatną pomoc na rzecz mikro i małych przedsiębiorców. Takie działania wynikają z celów statutowych Fundacji, która nie pobiera opłat a swoje działania. Jednakże należy wskazać, że w ramach udzielanych bezpłatnych porad prawnych Fundacja nie realizuje indywidualnych zleceń. Zgodnie z Regulaminem E-Punktu Konsultacyjnego udostępnionego w serwisie mikroporady.pl porady prawne obejmują jedynie odpowiedzi na zadane przez użytkowników pytania i dotyczą informacji o aktualnym stanie prawnym oraz zmian w przepisach obowiązujących w Polsce, jednak nie obejmują swym zakresem indywidualnej pomocy prawnej. W związku z powyższym, poniżej zostaną opisane ogólne zasady związane ze złożeniem apelacji od wyroku w sprawie karnej.

Na początek należy wskazać, że pierwszym krokiem, który należy wykonać w celu zaskarżenia wydanego wyroku, jest złożenie wniosku o sporządzenie jego pisemnego uzasadnienia. Termin na wniesienie tego pisma wynosi 7 dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia przez Portal Informacyjny wyroku. Otrzymanie pisemnego uzasadnienia jest de facto formalnym warunkiem apelacji, ponieważ termin do jej wniesienia liczony jest od dnia doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Należy przy tym zaznaczyć, że nie jest możliwe wniesienie apelacji „w ciemno”, tzn. bez otrzymania pisemnych motywów wyroku. Jeżeli wniosek o uzasadnienie nie zostanie złożony, apelacja nie będzie możliwa.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zamiast wniosku o uzasadnienie wciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku strona złoży samą apelację. Taka apelacja zostanie przyjęta do rozpoznania, a Sąd I instancji obowiązany będzie sporządzić uzasadnienie wyroku.

Apelację należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Jest to termin zawity, z wszystkimi tego konsekwencjami, co oznacza m.in. możliwość przywrócenia terminu do wniesienia omawianego środka odwoławczego.

Teoretycznie apelacja od wyroku karnego może być napisana samodzielnie przez stronę zgodnie z zasadami wyrażonymi w kodeksie postępowania karnego. Wyjątkiem jest tutaj apelacja od wyroku sądu okręgowego, która powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Apelacja po pierwsze musi zostać wniesiona na piśmie do tego sądu, który wydał wyrok w I instancji. Jeżeli zatem chcemy zaskarżyć wyrok sądu rejonowego, to nawet jeżeli apelacja będzie rozpatrywana przez sąd okręgowy, należy ją wnieść do sądu rejonowego. Środek odwoławczy jest bowiem wnoszony za pośrednictwem tego sądu, który wydał kwestionowane przez nas orzeczenie. Apelacja jest przy tym kierowana do Sądu II instancji.

Po drugie, konieczne jest dokładne oznaczenie wyroku, który skarżymy. Wskazać tutaj należy zarówno sąd, który go wydał, jak i datę wydania wyroku oraz – co bardzo istotne – sygnaturę akt.

W apelacji należy również wskazać zakres zaskarżenia wyroku. Co do zasady, zakwestionowanie winy oznacza zaskarżenie całego wyroku, zakwestionowanie wymierzonej kary – rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych.

W apelacji powinno się wskazać zarzuty, jakie kierujemy pod adresem zaskarżonego wyroku. Jakkolwiek w przypadku apelacji składanej przez samą stronę nie jest to element obligatoryjny, poniżej postaram się przybliżyć tę tematykę. Ponadto w apelacji należy wskazać, czego domagamy się, czyli naszą propozycję rozstrzygnięcia Sądu II instancji – co do zasady będzie to wniosek o zmianę zaskarżonego wyroku. W końcu, po szóste, należy rzeczowo uzasadnić, dlaczego naszym zdaniem zarzuty kierowane w stronę wyroku są uzasadnione, a rozstrzygnięcie powinno ulec zmianie.

Na koniec wskazujemy, że apelacja od wyroku karnego jest pismem skomplikowanym i trudnym do napisania. Przeszkodą w poprawnym skonstruowaniu tego środka zaskarżenia są nie tylko wymogi formalne, które należy spełnić, ale przede wszystkim zawartość samej apelacji. W dużej mierze bowiem od poprawnego jej sformułowania będzie zależało powodzenie sprawy przed Sądem Odwoławczym. Warto dlatego w tej materii skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, aby otrzymać niezbędną pomoc i wsparcie w zaskarżeniu wydanego wyroku.

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 24 października 2023 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1375 z późn. zm.).

Środki zaskarżenia

W dzisiejszym wpisie przedstawimy różnice pomiędzy przysługującymi stronie środkami zaskarżenia od niekorzystnego rozstrzygnięcia Sądu I instancji. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może podjąć odpowiednie kroki zmierzające do zmiany takiego orzeczenia poprzez wniesienie odpowiedniego środka zaskarżenia. W zależności od rodzaju postępowania stronie przysługują różne sposoby odwołania.
Należy wskazać, że od wyroku Sądu I Instancji w sprawie cywilnej przysługuje apelacja do Sądu II Instancji (okręgowego lub apelacyjnego). Apelację należy wnieść za pośrednictwem Sądu I Instancji. Oznacza to, że apelacja powinna być ona złożona w biurze podawczym Sądu I Instancji lub wysłana listem poleconym na adres Sądu I Instancji.

Sprzeciw natomiast przysługuje pozwanemu w przypadku otrzymania nakazu zapłaty z Sądu w tzw. postępowaniu upominawczym. Istotną cechą sprzeciwu jest fakt, że należy go wnieść do Sądu, który wydał nakaz zapłaty, nie zaś tak jak w przypadku powyższych środków do Sądu II Instancji za pośrednictwem Sądu I Instancji.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT