Porady eksperta

Rozwiązanie umowy o pracę a świadczenie przedemerytalne

Użytkowniczka serwisu zwróciła się do nas z pytaniem dotyczącym rozwiązania umowy o pracę a możliwości uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego. Wskazała, że prowadzi salonik prasowy i zatrudnia jednego pracownika, który przebywał na zasiłku rehabilitacyjnym, który zakończył się 2 listopada 2022 r. Czy może wypowiedzieć pracownikowi umowę z powodu likwidacji stanowiska pracy? Użytkowniczka nie prowadzi już kiosku, wobec czego nie ma dla pracownika żadnej pracy. Rozważa również podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy z winy pracodawcy, ze względu na likwidację stanowiska. Użytkowniczka nie chce wypowiadać pracownikowi umowy z powodu długotrwałego chorobowego, ponieważ chciałaby, aby pracownik mógł się ubiegać o jakieś świadczenie przedemerytalne.

Na wstępie należy wskazać, że prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje m.in. osobie, z którą stosunek pracy (lub służbowy) został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ustawie zaznaczono, aby taka osoba do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn leżących po stronie pracodawcy była zatrudniona w takim zakładzie przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy oraz:

  • ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta, a 60 lat - mężczyzna,
  • posiadała okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn.

Ukończenie wskazanego wieku nie jest wymagane, jeżeli osoba, z którą rozwiązano stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Świadczenie przedemerytalne przysługuje takiej osobie po upływie co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli spełnia ona łącznie następujące warunki:

  • nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna, 
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, 
  • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

W uzasadnionych przypadkach ZUS może przywrócić termin złożenia wniosku. Osoba ubiegająca się o świadczenie musi więc spełnić szereg warunków. Przyczyna rozwiązania stosunku pracy lub podstawa prawna jego rozwiązania pozwalająca na ustalenie przez organ rentowy prawa do świadczenia przedemerytalnego powinna wynikać ze świadectwa pracy lub odrębnego zaświadczenia albo innego dokumentu. Kwestie te są szczegółowo uregulowane w art. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, dochodzi w przypadkach, w których:

  • rozwiązanie tego stosunku nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
  • rozwiązanie tego stosunku nastąpiło z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
  • nastąpiło wygaśnięcie tego stosunku w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
  • nastąpiło rozwiązanie tego stosunku przez pracownika z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika

 

Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić zarówno w drodze wypowiedzenia, jak i porozumienia stron. W świadectwie pracy lub w odrębnym zaświadczeniu pracodawca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem wskazuje, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy oraz podaje podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy.

Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników przyczynę rozwiązania stosunku pracy wskazuje w odrębnym zaświadczeniu. W stosunku do tych pracodawców nie mają bowiem zastosowania przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 Mając na uwadze powyższe, Użytkowniczka może rozwiązać umowę zarówno na podstawie wypowiedzenia powołując się na likwidację stanowiska pracy, jak i porozumienia stron. Jednakże kwestia otrzymania zasiłku przedemerytalnego jest uzależniona od spełnienia przesłanek, które zostały omówione powyżej.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 7 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT