Porady eksperta

Pracownica na urlopie wychowawczym a likwidacja działalności gospodarczej

Użytkowniczka serwisu zwróciła się do nas z pytaniem dotyczącym likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej a pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym. Czy pracownicy z tego tytułu przysługuje odprawa lub odszkodowanie?

Należy wskazać, że kwestie odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia reguluje art. 36 [1] Kodeksu pracy. Zgodnie z jego treścią 

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Przepis ten dotyczy umów zawartych na czas nieokreślony i określony, które zostały wypowiedziane przez pracodawcę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, a powodem wypowiedzenia było ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy, otwarcie postępowania sanacyjnego, ewentualnie inne przyczyny niedotyczące pracowników, określone w odrębnych przepisach.

Okres skrócenia wypowiedzenia zalicza się do stażu pracy, a pracownik nabywa prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za ten okres. Przy obliczaniu tego odszkodowania stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Według wyroku Sądu Najwyższego z 5 listopada 2013 r., II PK 42/13, OSNP 2015/1, poz. 2, przywrócenie pracownika do pracy prawomocnym wyrokiem sądu nie oznacza odpadnięcia podstawy prawnej uprzedniej wypłaty odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia

Powyższy przepis nie nakłada jednak na pracodawcę obowiązku zapłaty odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym. Natomiast nie mówi on też wprost, że takowy obowiązek nie spoczywa.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Jednakże w orzecznictwie przyjmuje się, iż pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym nie przysługuje odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia. Podstawę do obliczenia odszkodowania stanowi wynagrodzenie otrzymywane w okresie wypowiedzenia. Wobec tego przesłanką do wypłaty tego odszkodowania jest istnienie prawa do wynagrodzenia. Sytuacja, w której zostaje skrócony okres wypowiedzenia pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym powoduje, że nie otrzymuje on odszkodowania, ponieważ z reguły w 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. Skoro w okresie wypowiedzenia pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia, brak jest podstaw do zapłaty odszkodowania. 

Wskazać należy, iż powyższe dotyczy sytuacji, gdy złożenie wypowiedzenia oraz rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w trakcie korzystania przez pracownika z urlopu wychowawczego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy pracownik zakończy korzystanie z urlopu wychowawcze w trakcie skróconego okresu wypowiedzenia, gdyż w takiej sytuacji wraz z powrotem do pracy nabędzie prawo do wynagrodzenia. Jednakże z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż taka sytuacja nie zaistniała i w okresie złożenia wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy przebywała na urlopie wychowawczym.  

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy :)

Stan prawny na dzień: 21 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT