Porady eksperta

Pożyczka udzielona jednoosobowej spółce z o.o przez jej wspólnika

Zapytanie: Pożyczka udzielona jednoosobowej spółce z o.o przez jej wspólnika

Jedną z form pozyskiwania kapitału dla zapewnienia funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są dopłaty oraz pożyczki. Pożyczka może zostać udzielona także przez wspólnik spółki (także w przypadku gdy jest on jej jedynym wspólnikiem). Pożyczka taka powinna zawsze zostać udzielona na podstawie umowy i to czasem z podpisem notarialnie poświadczonym lub za aktem notarialnym.

Umowa pożyczki, została uregulowana w kodeksie cywilnym jako umowa nazwana. Odnoszą się do niej przepisy artykułów 720-724 kodeksu (część szczególna Zobowiązań) Należy pamiętać, że do umowy pożyczki znajdują również zastosowanie przepisy zawarte w części ogólnej zobowiązań (art. 353 i nast. kc).

Pożyczka jest umową, w przypadku której, podobnie jak przy umowie sprzedaży, dochodzi do zmian w obrębie prawa własności przedmiotu umowy. Zgodnie z art. 720 k.c. przez umowę pożyczki rozumiemy taką umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się do przeniesienia na własność biorącego określoną ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku.

W umowie pożyczki powinny znaleźć się m.in. takie postanowienia jak:

  • Kwota pożyczki;
  • Termin spłaty;
  • Oprocentowanie;

Warto wskazać także, że jeżeli wspólnik udziela spółce nieoprocentowanej (czyli nieodpłatnej) pożyczki to po stronie spółki powstaje przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP). Są to odsetki które spółka musiała by zapłacić, uzyskując pożyczkę od niezależnego podmiotu świadczącego usługi pośrednictwa finansowego.

Odsetki, od pożyczki, która jest udzielana spółce przez jej wspólników nie są zaliczane jako koszt uzyskania przychodu spółki. Od wskazanej zasady występują wyjątki gdy odpowiednikiem pożyczki są tzw.  dopłaty o ile są po przewidziane umową spółki, a więc forma dofinansowania środków własnych spółki (powiększenie kapitałów i funduszy własnych spółki).  Nie zwiększa to zobowiązań (długu) i umożliwia wykonanie zysku, wypłatę dywidendy.

Kwota pożyczki udzielonej spółce jej wspólnika nie stanowi przychodu po stronie spółki (art. 12 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób a dla wspólnika-pożyczkodawcy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Pożyczka standardowo objęta jest podatkiem od czynności cywilnoprawnej, jednakże w przypadku gdy udzielana jest spółce przez jej wspólnika z tego tytułu.

Ważne:

Pamiętaj także, że jeżeli wspólnik udzielający pożyczki, posiada wspólnotę majątkową w wyniku zawarcia związku małżeńskiego, jego małżonek/małżonka musza wyrazić zgodę na zawarcie umowy pożyczki, chyba że następuje ona z majątku odrębnego, przedmałżeńskiego lub spadku czy darowizny.

Pożyczka powinna zostać opisana w tytule przelewu jako: „pożyczka udzielona spółce na podstawie umowy pożyczki z dnia xxx”.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U 2018.1025);
  • Ustawa z dnia  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2018.1509).

Stan prawny na: 21 lutego 2019 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny