Porady eksperta

Pozwolenia wymagane przy zakładaniu myjni obsługowej

Użytkownik zwrócił się do nas z zapytaniem, jakie pozwolenia są wymagane przy otwarciu myjni samochodowej obsługowej. Zaznaczył, że działalność będzie prowadzona w wynajętym lokalu.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów:

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że pierwszym krokiem przy otwieraniu własnej myjni samochodowej jest założenie działalności gospodarczej i jej właściwej rejestracji, a w tym o oznaczeniu rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD (dla myjni samochodowej - 45.20.Z). Zachęcamy do skorzystania z porady o wyborze formy działalności, która znajduje się na stronie internetowej serwisu mikroporady.pl. Przy zakładaniu działalności ważny jest także wybór formy opodatkowania, na stronie Serwisu znajduje się instrukcja w tym zakresie.

Aby otworzyć myjnię samochodową, potrzebna będzie odpowiednia dokumentacja, w tym projekt dla potrzeb uzgodnień podłączeń infrastruktury, czyli: woda, energia elektryczna.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie i złożenie wniosków o:

  1. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  2. pozwolenie na budowę,
  3. pozwolenie wodnoprawne lub dokonanie zgłoszenia wykonywania czynności, robót, urządzeń lub innych działań niewymagających pozwolenia wodnoprawnego.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

O otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy, należy wystąpić do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zgodnie z art. 32 i art. 33 wymienionej ustawy, wniosek o pozwolenie na budowę należy wypełnić na urzędowym formularzu, który dostępny jest na stronach internetowych starostw. Właściwy Urząd powinien wydać pozwolenie w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sytuacjach bardziej skomplikowanych termin ten może się wydłużyć do 65 dni. Jeżeli wystąpią braki w dokumentacji, trzeba będzie dokonać uzupełnień i tym samym sprawa może się przedłużyć.

Jeżeli w planie zagospodarowania istniejącego już budynku, w którym ma być prowadzona działalność jest zapis, że teren wraz z obiektem będzie użytkowany na potrzeby działalności gospodarczej, to zmiana planu nie będzie potrzebna, gdyż prowadzenie myjni samochodowej jest także działalnością. Natomiast jeżeli w planie jest zapis o tym, że teren wraz z obiektem został przeznaczony na użytkowanie poprzez prowadzenie konkretnie oznaczonej działalności (np. piekarni), to zakładając myjnie samochodową plan zagospodarowania będzie musiał ulec zmianie.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy prawo budowlane przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie, bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Należy ją zgłosić po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy do organu administracji architektoniczno – budowlanej. Wzory zgłoszeń znajdują się na stronach internetowych właściwych organów. Dane, które trzeba umieścić w zgłoszeniu są szczegółowo określone w art. 71 ust. 2 ustawy prawo budowlane. Jeżeli w zgłoszeniu nie zostaną zawarte wszystkie potrzebne informacje, organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Pozwolenie na budowę jest dokumentem wydawanym w drodze decyzji administracyjnej, zezwalającym na rozpoczęcie i prowadzenie budowy „obiektowej" lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt. 12 ustawy prawo budowlane). Bez pozwolenia na budowę nie można rozpocząć budowy budynku ani innych robót budowlanych. Na stronie mikroporady.pl znajduje się instrukcja, jak krok po kroku wystąpić o pozwolenie na budowę.

Zgodnie z kategorią XVII załącznika do ustawy prawo budowlane, myjnie samochodowe co do zasady są obiektami budowlanymi.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2015 r. (sygn. akt I SA/Gl 1261/15):

Rozstrzygając spór co do tego, czy urządzenia myjni stanowią urządzenia budowlane Kolegium zauważyło, że występujące zwykle urządzenia myjni w postaci: układu podgrzewania wody, układu wysokiego ciśnienia, systemu zmiękczania i demineralizacji wody są urządzeniami stanowiącymi elementy składające się na całość obiektu budowlanego, jakim jest myjnia. Wskazane elementy powyższe w postaci urządzeń myjni wraz z częściami budowlanymi tworzą w połączeniu ze sobą samodzielną jednostkę. Sąd zauważył również, że urządzenia te mogły być zamocowane bez pozwolenia na budowę, a ponadto mogą być demontowane i zastępowane nowymi bez naruszenia struktury myjni.

W związku z powyższym, samo ,,postawienie’’ sprzętu, który będzie służył do mycia samochodów w wynajmowanym magazynie/warsztacie, nie wymaga pozwolenia na budowę. Natomiast jego przyłączenie oraz przebudowa obiektu już tak. Serwis mikroporady.pl nie zna dokładnego stanu technicznego lokalu, który ma być wykorzystywana do celów prowadzenia myjni samochodowej.

Pozwolenie wodnoprawne jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej. Wydawane jest na podstawie złożonego wniosku. Do jego wydania upoważnieni są właściwi ze względu na miejsce i zakres oraz warunki korzystania z wnioskowanego pozwolenia, starostowie, prezydenci miast działających na prawach powiatu, marszałkowie województw, a od dnia 15 listopada 2008 r., byli również dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Jednak aktualnie nowa ustawa prawa wodne wprowadza nowy podmiot Przedsiębiorstwo Wody Polskie i to jego jednostki będą wydawać pozwolenia.

Zgodnie z art. 407 ustawy prawo wodne wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, musi aktualnie zawierać w szczególności operat wodnoprawny oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Dokładną treść operatu określa art. 408 Ustawy. Składa się z dwóch podstawowych części opisowej oraz graficznej. Powinien być dołączony do wniosku także w wersji elektronicznej jako dokument tekstowy, zaś jego część graficzna w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego.

Wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego powinien zawierać także:

  • decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzją o warunkach zabudowy,
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • instrukcję gospodarowania wodą,
  • dokumentację hydrogeologiczną,
  • zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych na wprowadzanie ścieków przemysłowych do tych urządzeń.

Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego rozpatrywany jest w trybie procedury administracyjnej przewidzianej kodeksem postępowania administracyjnego oraz przepisami proceduralnymi zawartymi w ustawie prawo wodne. Przepisy ustawy prawo wodne, regulujące postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego mają pierwszeństwo przed przepisami k.p.a. Oznacza to, że w przypadku odmiennego uregulowania określonej materii w tych dwóch ustawach zastosowanie będzie miał przepis zawarty w prawie wodnym. Jednakże w kwestiach postępowania nie uregulowanych w prawie wodnym zastosowanie będą miały przepisy k.p.a.

Jeżeli wniosek o pozwolenie wodnoprawne będzie zawierał braki formalne, tj. nie zostały do niego dołączone wymagane załączniki, dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zakładu lub pełnomocnictwo pełnomocnika, który podpisał się pod wnioskiem, stosownie do art. 64 k.p.a., organ obowiązany jest wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia tych braków w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 30 listopada 2021 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 
  2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.624 t.j. z dnia 2021.04.06)

Odwołanie a wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Zgodnie z art. 127 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Organem właściwym do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. W §3 wskazanego przepisu ustawodawca uregulował inny środek zaskarżenia w sytuacji, gdy decyzja w pierwszej instancji została wydana przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze. Wówczas stronie nie przysługuje odwołanie, a tzw. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Funkcją odwołania jest doprowadzenie do kontroli decyzji organu I instancji przez ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ odwoławczy.

Termin „odwołanie” jest używany w przepisach prawa na oznaczenie środka zaskarżenia nieostatecznej decyzji administracyjnej do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Prawo strony do wniesienia odwołania jest ściśle powiązane z zasadą dwuinstancyjności postępowania, zgodnie z którą sprawa administracyjna załatwiona decyzją administracyjną może być po wniesieniu odwołania ponownie rozpatrzona i rozstrzygnięta przez organ drugiej instancji. Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego odnosi się zatem do konstrukcji prawnej odwołania w tym sensie, że służy ono wyłącznie od decyzji organu pierwszej instancji, natomiast organem właściwym do jego rozpatrzenia jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, czyli organ drugiej instancji, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT