Porady eksperta

Podwójne opodatkowanie

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej w następującym stanie faktycznym:

Mieszkam w Polsce przy granicy i jeżdżę codziennie do pracy w Niemczech. Mam założona jednoosobową działalność gospodarczą i chciałbym ubiegać się o zwolnienie z 15% podatku dla niemieckiego urzędu skarbowego. Zatrudnienie wygląda następująco:
Firma X zleca pracę dla niemieckiej firmy Z. Firma Z ma umowę z obywatelem Słowacji, który zatrudnia pracowników na jednoosobowej działalności. Obywatel Słowacji zatrudnia mnie i musi za mnie zapłacić podatek do niemieckiego urzędu skarbowego. Czy jest możliwość uniknięcia płacenia tego podatku? Rozliczam się w Polsce i tu płacę ZUS.

Słowem wstępu należy zaznaczyć, że Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr. Bogusława Federa świadczy bezpłatną pomoc na rzecz mikro i małych przedsiębiorców. Takie działania wynikają z celów statutowych Fundacji, która nie pobiera opłat a swoje działania. Jednakże należy wskazać, że w ramach udzielanych bezpłatnych porad prawnych Fundacja nie realizuje indywidualnych zleceń. Zgodnie z Regulaminem E-Punktu Konsultacyjnego udostępnionego w serwisie mikroporady.pl porady prawne obejmują jedynie odpowiedzi na zadane przez użytkowników pytania i dotyczą informacji o aktualnym stanie prawnym oraz zmian w przepisach obowiązujących w Polsce. W związku z powyższym, poniżej zostaną opisane zasady związane z podwójnym opodatkowaniem.

Zgodnie z Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. jeżeli pracujący w Niemczech obywatel Polski już raz opodatkował swoje dochody w Niemczech, to drugi raz te dochody nie mogą zostać opodatkowane. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania jest umową międzynarodową, stąd też ma ona pierwszeństwo przed lokalnie obowiązującymi przepisami.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z zasady przyznaje prawo do opodatkowania płac, pensji i innego rodzaju wynagrodzeń państwu, w którym miała miejsce działalność zarobkowa danej osoby. Państwo, w którym osoba ta ma swoje miejsce zamieszkania, rezygnuje więc ze swojego zasadniczego prawa do opodatkowania na rzecz drugiego kraju, w którym uzyskiwane były dochody, zastrzegając sobie przy tym prawo do zastosowania tzw. metody wyłączenia z progresją. Jeśli pracobiorca zatrudniony jest za granicą jedynie tymczasowo, prawo opodatkowania pozostaje przy państwie rezydencji (tzw. reguła 183 dni). W przypadku tymczasowego zatrudnienia na terenie drugiego państwa bilateralnej umowy (w tym wypadku Niemiec) prawo do opodatkowania przysługuje państwu zamieszkania/rezydencji (w tym wypadku Polsce). Muszą być jednak spełnione trzy warunki:

  • pracownik nie może przebywać na terenie danego zagranicznego państwa dłużej niż 183 dni w danym roku kalendarzowym (podatkowym) lub w przeciągu 12 miesięcy,
  • pracodawca nie może mieć swojej siedziby w zagranicznym państwie, na terenie którego zatrudniony jest pracownik,
  • koszty wynagrodzenia pracownika nie mogą być ponoszone przez przedsiębiorstwo, które są utrzymywane przez pracodawcę w zagranicznym państwie, w którym zatrudniony jest pracownik.

Powyższe trzy warunki muszą być spełnione jednocześnie. Jeśli nie zostanie dopełniony choćby jeden z nich, prawo do opodatkowania przysługuje państwu, w którym wykonywana była działalność zarobkowa. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Można w niej znaleźć uregulowania dotyczące miejsca obowiązku podatkowego w przypadku podatku dochodowego, podatku od osób prawnych czy też podatku od działalności przemysłowej i handlowej.

Sprawy sporne dotyczące podwójnego opodatkowania rozwiązuje w Niemczech Główny Urząd Federalny ds. Podatków. Urząd ten posiada kompetencje, które pozwalają mu rozstrzygać sprawy trudne, sporne i niejasne dla zwykłego obywatela. Do najważniejszych kompetencji urzędu należy:

  • przeprowadzanie postępowań wstępnych na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • przeprowadzanie postępowań porozumiewawczych na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • przeprowadzanie postępowań arbitrażowych
  • pomoc prawna w trudnych sprawach skarbowych zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej
  • indywidualna pomoc wszystkim zainteresowanym, w sprawach które wiążą się z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania

Na koniec warto dodać, że w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących spraw podatkowych rekomendujemy zwrócić się do biura podatkowego lub doradcy podatkowego. Osoby wykonujące ten zawód (zarówno w Niemczech jak i w Polsce) posiadają odpowiednie kompetencje i rozległą wiedzę, aby udzielić podatnikowi stosownych informacji. Wiele zależy od indywidualnego podejścia do każdej sprawy, bo dzięki temu można w sposób bardziej profesjonalny i dokładniejszy odpowiedzieć na wszystkie wszelkie pytania stawiane przez podatnika, a także będzie można udzielić profesjonalnej porady w sprawie dotyczącej uniknięcia podwójnego opodatkowania.

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława

Federa

w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

 Dziękujemy

 

Stan prawny na dzień: 17 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna:

1)        Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT