Porady eksperta

Odstąpienie od umowy sprzedaży zawieranej na odległość.

Użytkownik naszego portalu 27 lutego 2021 jako osoba fizyczna, zawarł umowę sprzedaży na portalu allegro.pl. Chciałby jednak od niej odstąpić. W związku z tym prosi o odpowiedź czy wciąż przysługuje mu do tego prawo.

Poniżej odpowiedź.

Umowa sprzedaży to umowa nazwana uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej jako – „Kodeks cywilny”). Zgodnie z art. 535 Kodeks cywilnego: przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Jest więc to umowa konsensualna, odpłatna, wzajemna, dwustronnie zobowiązująca i kauzalna. Jej zawarcie wiąże się z określonymi prawami stron, do których zalicza się m.n. tzw. prawną obsługę posprzedażową (gwarancja, rękojmia).

Omawiana umowa może być zawierana również poza siedzibą sprzedającego. W takim przypadku kupującemu przysługuje tzw. prawo do namysłu. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Przywołana powyżej ustawa wprowadza reguły obliczania terminu do odstąpienia

  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  2. przypadku umowy, która:
    a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
    b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  3. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

Powyższe terminy mogą ulec wydłużeniu. W przypadku gdy sprzedający nie poinformował konsumenta o prawie do odstąpienia bez podawania przyczyny, wygasa ono dopiero po upływie 12 miesięcy od upływu terminu według zwykłych zasad.

Skorzystanie z prawa do odstąpienia, wymaga złożenia wobec sprzedawcy oświadczenia. Ustawa wprowadza wzór – załącznik takiego oświadczenia. Można jednak złożyć je również poprzez udostępniany przez przedsiębiorcę system teleinformatyczny. W praktyce jednak skuteczne będzie poinformowanie go w dostateczny do następnego udowodnienia tego faktu, sposób. Po stronie sprzedającego powstaje obowiązek potwierdzenia oświadczenia na trwałym nośniku danych.

Co istotne – do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.

W związku z zawarciem umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, powstają też obowiązku po stronie konsumenta. Jest on zobowiązany do zwrotu przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zadośćuczynienia powyższemu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem terminu. Koszt odesłania rzeczy ponosi kupujący, chyba że w umowie postanowiono inaczej.

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Ponadto dokonuje on zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Podsumowując, termin na odstąpienie od umowy przez Użytkownika naszego portalu liczy się od momentu objęcia rzezy w posiadanie przez niego lub osobę wskazaną. W celu skorzystania z omawianego uprawnienia, powinien złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu (wystarczy e-mail). Następnie w ciągu 14 dni musi zwrócić przedmiot umowy.

Stan prawny na dzień: 11.03.2021 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1740);
  2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 287).

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT w 2021.

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny