Porady eksperta

Odstąpienie od umowy sprzedaży z tytułu wady ukrytej rzeczy

Użytkownik naszego serwisu jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka zakupiła od osoby fizycznej samochód. Okazało się, że samochód posiada wady ukryte, które wykluczają pojazd z eksploatacji. Jakie kroki może podjąć spółka.

Zgodnie z brzmieniem art. 560 § 1 i 2 k.c., jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Zgodnie z brzmieniem kodeksu cywilnego, kupujący może dochodzić swoich praw na podstawie rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wady rzeczy), która została uregulowana w art. 5561 k.c..

Kupujący w sytuacji gdy wada fizyczna zakupionej rzeczy polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową może dochodzić m.in. obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, naprawy uszkodzonej rzeczy, wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad.

W tym miejscu należy wskazać, że za rzecz niezgodną z umową sprzedaży uznaje się w szczególności sytuację w której rzecz sprzedana nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, rzecz sprzedana nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy.

Jeżeli po nabyciu samochodu okazało się, że posiada on wady ukryte uniemożliwiające eksploatacje samochodu, kupujący może odstąpić od umowy.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w wadzie kupujący powinien zawiadomić Sprzedawcę najpóźniej w terminie miesiąca od wykrycia wady.

Jak już zostało wspomniane na wstępie, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Zgodnie z przedstawionym przez użytkownika stanem faktycznym kupujący powinien zwrócić się w tej sytuacji do sprzedawcy z roszczeniem naprawy pojazdu bądź odstąpić od umowy.

Wskutek odstąpienia od umowy sprzedawca powinien zwrócić kupującemu zapłaconą przez niego cenę, a kupujący zwrócić sprzedawcy pojazd.

Należy jednakże najpierw wcześniej dokładnie przeanalizować zawartą umowę sprzedaży. Zgodnie z art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć.

Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.

Należy jednak pamiętać, ż wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Stan prawny na dzień 31 stycznia 2021 roku

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U 2020.1740)

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT w 2021.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny