Porady eksperta

Komu przysługuje rozliczenie na podstawie karty podatkowej?

Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne („Ustawa”), osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Jest to jedna z bardziej przyjaznych form opłacania podatku dochodowego – naliczany podatek bowiem nie jest uzależniony od ich wysokości, a osoba posiadająca ten przywilej jest zwolniona od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Taka forma jest szczególnie korzystna dla osób prowadzących samodzielną działalność lub małe przedsiębiorstwa, które zatrudniają niewielką liczbę pracowników.

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, na warunkach określonych w Załączniku nr 3 i nr 4 do Ustawy, mogą płacić podatnicy prowadzący m.in. działalność:

 • usługową lub wytwórczo-usługową - przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu osobowego określonego w tabeli;
 • usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz artykułami nieżywnościowymi (z wyłączeniem np. paliw silnikowych, części samochodowych);
 • gastronomiczną lub w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu;
 • w zakresie usług rozrywkowych;
 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego lub na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych;
 • w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi;
 • w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny.

Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne oraz przedsiębiorstwa w spadku.

Aby móc opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej, musisz złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej z jednoczesnym oznaczeniem typu działalności i uzyskać pozytywną odpowiedź. Musisz jednak pamiętać, że istnieją pewne obostrzenia, które wyłączają możliwość zastosowania karty:

 • nie możesz korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne;
 • nie możesz prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • małżonek nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie;
 • nie możesz wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym;
 • musisz prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Pewne ograniczenia dotyczą także osób działających w ramach spółki cywilnej (wyłączono np. sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach, usługi weterynaryjne i edukacyjne, opieka domowa), jak również sytuacji, w których uniemożliwiono zastosowanie karty podatkowej przy wykonywaniu usług na rzecz podmiotów innych, niż osoby fizyczne:

 • wykonywanie usług złotniczych, jubilerskich;
 • niektórych usług budowlanych lub pokrewnych, w których występuje ograniczenie kwotowe – świadczenia dla innych odbiorców nie mogą przekroczyć kwoty 63 783 złotych przychodu rocznie;
 • usług wykonywanych przez lekarzy (w tym weterynarii, stomatologów), pielęgniarki, położne, techników dentystycznych oraz tłumaczy i nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych w systemie „na godziny”.
 • Wykonywanie usług innych niż wyżej wymienione na rzecz podmiotów innych niż osoby fizyczne jest zatem dozwolone i nie wyłącza skorzystania przez podatnika z karty podatkowej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 43).

 

Stan prawny na dzień: 18 lipca 2019 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny