Porady eksperta

Finansowanie szczepień przeciwko grypie przez pracodawcę a obowiązek opłaty składek ZUS

Przedstawiony problem prawny: finansowanie szczepień przeciwko grypie przez pracodawcę a obowiązek opłaty składek ZUS

Odpowiedź na problem prawny:

Wartość świadczenia w postaci szczepień przeciw grypie stanowi przychód rozumieniu art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodoawym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. 2012 poz. 361), zgodnie z którym za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Nie mniej jednak, świadczenia w postaci szczepień przeciw grypie mogą być zwolnione ze składek ZUS na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. 1998 nr 161 poz. 1106), który stanowi, iż korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagrodzenia lub przepisów o wynagrodzeniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji, jednakże aby móc skorzystać z opisanego zwolnienia ze składek ZUS, korzyść materialna powinna wynikać z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, przybrać formę niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub postać usługi).

Reasumując koszt szczepień przeciwko grypie nie będzie podlegał obowiązkowi ZUS, jeżeli pracodawca łącznie spełni wskazane powyżej dwa warunki.

Po pierwsze, opłacane przez pracodawcę szczepienia przeciw grypie będą zagwarantowane w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub przepisach o wynagradzaniu.

Po drugie, zatrudnieni pracownicy będą partycypowali choćby w niewielkiej części w kosztach tych szczepień.

 

Podstawa prawna:

  • art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. 2012 poz. 361);
  • § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. 1998 nr 161 poz. 1106).

Stan prawny aktualny na dzień 10 grudnia 2015 r.

 

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst