Porady eksperta

Dofinansowanie

Użytkowniczka serwisu zwróciła się do nas z prośbą u udzielenie odpowiedzi porady prawnej w następującym stanie faktycznym:

Dzień dobry, kupiliśmy z mężem dom, który przystosowujemy do działalności turystycznej (chcemy go wynajmować krótkoterminowo). Dom jest na wsi. Każde z nas prowadzi działalność gospodarczą (jdg) ale z innym przedmiotem działalności niż turystyka. Pomyśleliśmy, że może jest szansa na otrzymanie dodatkowych środków na wykończenie domu i jego otoczenia? Interesuje nas województwo Warmińsko – mazurski.

Na wstępie należy wskazać, że dofinansowania z urzędu pracy są udzielane osobom fizycznym, które chciałyby otworzyć firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie na start firmy z PUP, trzeba spełnić pewne kryteria. Jest ich całkiem sporo, ale w praktyce leżą w zasięgu szerokiego grona przyszłych przedsiębiorców. Szczegółowa lista zależy od konkretnego urzędu pracy, niemniej na dodatkowe środki najczęściej są szanse pod warunkiem, że:

  • posiadamy status osoby bezrobotnej (zwykle możemy się zarejestrować jako bezrobotny i jeszcze tego samego dnia złożyć wniosek o dofinansowanie);
  • w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziliśmy działalności gospodarczej ani nie masz jej aktualnie zawieszonej (w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego urzędy rezygnują z tego wymogu, przy czym profil otwieranej działalności musi być inny niż tej prowadzonej w ostatnich miesiącach);
  • nie złożyliśmy w innym PUP wniosku o dotację na założenie firmy;
  • mamy uregulowane zobowiązania wobec funduszy celowych i nie jesteśmy objęci zajęciami komorniczymi;
  • w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy nie byliśmy karani za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;

Warto zaznaczyć, że o dotację z urzędu pracy na podjęcie działalności mogą starać się nie tylko bezrobotni. Taką możliwość mają również poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osób niepełnosprawnych, czy też absolwenci CIS (centrum integracji społecznej) lub KIS (klubu integracji społecznej), którzy spełniają określone warunki.

W zapytaniu Użytkowniczka wskazała, że prowadzi już jednoosobową działalność gospodarczą zatem ta forma dofinansowania nie ma zastosowania w tym przypadku. Warto jednak zastanowić się nad pożyczką na wsparcie przedsiębiorców, która w najbliższym czasie będzie udzielana w województwie warmińsko-mazurskim.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego 13 października 2023 r. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisał umowę z Prezesem Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, na mocy której powierzono Agencji zarządzanie wdrożeniem Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033 w części pochodzącej z instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowa zakłada skierowanie w perspektywie kolejnych lat ok. 220 mln zł na pożyczki i poręczenia adresowane do przedsiębiorców z regionu.

Strategia Inwestycyjna określa kluczowe cele, warunki i zasady wykorzystania zasobów zwróconych z instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Strategia stanowi narzędzie realizacji polityki województwa warmińsko-mazurskiego w sferze przedsiębiorczości, określonej w dokumencie strategicznym regionu tj. Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego „Warmińsko-Mazurskie 2030”. Z uwagi na długofalowy charakter produktów finansowych przygotowana została na okres dziesięciu lat - od 2023 do 2033 roku. Jej celem jest pobudzenie aktywności gospodarczej, rozwoju konkurencyjności i innowacyjności podmiotów gospodarczych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez możliwość skorzystania z preferencyjnych pożyczek i poręczeń.

W ramach realizacji Umowy zostało wszczęte pierwsze postępowanie w drodze przetargu nieograniczonego, na wybór pośredników finansowych, których zadaniem będzie udzielanie pożyczki regionalnej dla MŚP.

Rekomendujemy śledzić na bieżąco informacje dotyczące postępowania pn. Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka Regionalna dla MŚP" w ramach realizacji Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033 na stronie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. W najbliższym czasie powinny pojawić się szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców.

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 25 października 2023 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 735 z późn. zm.).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT