Porady eksperta

Dofinansowanie w zakresie sprzedaży instalacji fotowoltaicznej

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019

Jednym z najistotniejszych zagadnień na etapie podejmowania decyzji o uruchomieniu swojej, własnej działalności gospodarczej jest oszacowanie kosztów jej uruchomienia oraz zapewnienie jej niezbędnych środków finansowych.

Środki te są potrzebne zarówno na czynności przygotowawcze związane z  uruchomieniem firmy, jak również na pierwszym etapie inwestowania w działalność i dla jej rozpoczęcia. Ważne jest zatem, aby jeszcze przed przystąpieniem do „rejestracji” działalności zapewnić sobie dostępne i możliwe do realizacji źródła finansowania, o ile nie dysponujemy wystarczającym wkładem własnym na etapie. Jednymi z podstawowych  sposobów uzyskania finansowania jest ubieganie się o kredyty i dotację. Są to pieniądze, które można otrzymać zazwyczaj na finansowanie konkretnej inwestycji lub wykonanie konkretnie określonego zadania – projektu.

Dotacje mogą pochodzić ze środków publicznych (np. od administracji rządowej i samorządowej: miast, gmin urzędów marszałkowskich i różnych instytucji) lub z funduszy europejskich (przyznaje je np. Komisja Europejska bezpośrednio lub poprzez krajowe instytucje). Dotację można także otrzymać od fundacji krajowej lub zagranicznej.

Przykład:

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotny, absolwent Centrum Integracji Społecznej, absolwent Klubu Integracji Społecznej lub opiekun, zamierzający podjąć działalność gospodarczą mogą złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wniosek o dofinansowanie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.

Dowiedz się więcej

Aktualnie realizowane projekty unijne w regionie lub województwie można sprawdzić m.in. na stronie internetowej Funduszy Europejskich

Więcej

Sposobem pozyskania dofinansowania jest otrzymanie środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach tzw. programów operacyjnych, które przyjmują formy krajowych, regionalnych lub sektorowych programów operacyjnych. Dofinansowanie z programów unijnych odbywa się na podstawie konkursów albo ogłoszeń naborów w ramach poszczególnych przedsięwzięć. Aby móc skorzystać z programu operacyjnego konieczne jest dysponowanie wkładem własnym doprecyzowanym w założeniach danego programu.

 

Na ww. portalu opublikowane są projekty unijne wraz z ich opisem przedmiotowym i podmiotowym oraz podstawowe dane o Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich działających na terenie poszczególnych województw i miejscowości. Informacje o programach operacyjnych można uzyskać również w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Urzędzie Marszałkowskim oraz regionalnej jednostce zajmującej się wdrażaniem ww. programów.

W ramach każdego projektu powinien być wskazany jego realizator. Jest to podmiot z którym można skontaktować się w przypadku pytań merytorycznych i formalnych dotyczących danego projektu, np. prawidłowego skompletowania wniosku o dofinansowanie. Należy również pamiętać o zapoznaniu się z regulaminem projektu i złożeniu wniosku w postaci formularza zgłoszeniowego. Organizator projektu powinien udostępnić go bezpośrednio u siebie lub zamieścić go na swojej stronie internetowej. Ilość dokumentów oraz treść formularza różnią się w zależności od konkretnego projektu. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Obecnie w ramach funduszy europejskich udostępnione są środki m.in. na rozwój działalności firmy (zakup sprzętu, doposażenia) oraz informatyzację (wprowadzenie e-handlu, portale e-usługowe). Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji unijnej na swoją działalność, warto udać się do jednego z punktów informacyjnych, w którym dowiesz się nie tylko o możliwości uzyskania wsparcia finansowego, ale także o dotowanych szkoleniach, konkursach i kursach.

Także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dysponuje bogatą ofertą dotacji dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, w tym przede wszystkim projektów realizowanych w formie startupu. Uzyskanie dotacji oczywiście poprzedzone jest spełnieniem szeregu wymogów formalnych.

PARP prowadzi różne nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działań programów: ,,Inteligentny Rozwój'', ,,Polska Wschodnia'' oraz „Wiedza Edukacja Rozwój”. Program ,,Inteligentny Rozwój'' oraz „Wiedza Edukacja Rozwój” kierowane są do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców w całej Polsce, natomiast ,,Polska Wschodnia'' do tych z województwa: lubelskiego, warmińsko – mazurskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego.

Dla otwarcia działalności w przedmiocie przedstawionym w zapytaniu, możliwe jest uzyskanie dofinansowania i z UE, które są przeznaczone dla:

  • Osób, które nie ukończyły lat 30, nie uczą się i nie pracują – taka osoba w ramach pomocy może otrzymać : pomoc w znalezieniu pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia i studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe, środki na rozpoczęcie działalności. Uprzednio jednak zostaje przeprowadzona analiza sytuacji danej osoby.
  • Osób, które ukończyły lat 30 i nie pracują – taka osoba w ramach pomocy może otrzymać : szkolenia, doradztwo, pożyczkę lub dotację na założenie własnej firmy ( uzyskanie bezzwrotnej dotacji nie jest możliwe dla każdego). Najczęściej wymagana jest dodatkowe wykazanie, że sytuacja zawodowa na danym rynku nie jest łatwa

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej są natomiast kierowane głównie do:

  • bezrobotnych kobiet;
  • osób po 45 roku życia;
  • osób trwale bezrobotnych;
  • osób niepełnosprawnych;
  • osób z bardzo niskim wykształceniem.

Ponadto należy zorientować jakie projekty są realizowana na terenie regionie/województwa na którym miała by być prowadzona działalność.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

Stan prawny na 7 maja 2019 roku.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny