Porady eksperta

Deklaracja podatkowa za 2018 rok. Formularz PIT-36 czy PIT-37?

Zapytanie: Deklaracja podatkowa za 2018 rok. Formularz PIT-36 czy PIT-37?

Formularz PIT-36 skierowany jest do osób, które niezależnie od liczby źródeł przychodów:

 1. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 2. uzyskali przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach lub z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy,
 3. uzyskali przychody, od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek bądź ze źródeł przychodów położonych za granicą czy też z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,
 4. korzystają ze zwolnienia w związku z tzw. kredytem podatkowym,
 5. są obowiązani dokonać doliczenia nieopłacanych wcześniej zaliczek na podatek w związku ze stosowaniem kredytu podatkowego,
 6. są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
 7. obniżają dochody o straty z lat ubiegłych,
 8. wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Tę deklarację składają więc osoby, których przychód opodatkowany jest dla danego roku według 18% lub 32% skali podatkowej i którzy chociaż część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika.

Ważne:

Warto podkreślić, że to właśnie w tym formularzu należy wpisać dane na temat działalności wykonywanej osobiście, a w tym umowy o dzieło i umowy zlecenia, a także kwoty uzyskane z działalności nierejestrowanej. W sytuacji, gdy przychody z umowy zlecenia pochodzą z umowy zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, należy je ująć jako przychód z tzw. innych źródeł.

Jednak jeżeli dana umowa jest jedyną podstawą, z której podatnik uzyskuje przychody, to powinien wypełnić PIT-37. Jednak, gdy podatnik posiada również inne źródła – powinien złożyć deklarację PIT-36.

Natomiast formularz PIT-37 przeznaczony jest dla podatników, którzy:

 1. uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej) wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów), tj. w szczególności z tytułu wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej, emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów, przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych, świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, należności z umowy aktywizacyjnej;
 2. nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej;
 3. nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci;
 4. nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych;
 5. nie odliczają tzw. minimalnego podatku dochodowego.

Ważne:

W sytuacji, gdy podatnik nie spełnia powyższych kryteriów, powinien rozliczyć się za pomocą formularza PIT-36. Przychody ze stosunku pracy z zagranicy rozlicza się na PIT-37, jednak tylko w przypadku, gdy te przychody zostały uzyskane za pośrednictwem polskiego płatnika. Jeśli zarobkowanie odbywa się za granicą, u zagranicznego pracodawcy, należy wybrać formularz PIT – 36.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny