Porady eksperta

Czy zakup komputera można zaliczyć jako wyposażenie i uznać za koszt uzyskania przychodu w przypadku zakupu ze  środków pochodzących z dotacji Funduszu Pracy

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Pytanie z dnia 18 lutego 2018

Pytanie: Czy zakup komputera można zaliczyć jako wyposażenie i uznać za koszt uzyskania przychodu w przypadku zakupu ze środków pochodzących z dotacji Funduszu Pracy.

Urządzenia takie jak komputer, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, mogą stanowić środek trwały podlegający odpisowi amortyzacyjnemu jak i rzeczowy środek wyposażenia jednorazowo umarzany (odpisywany w koszty).

Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (PDoFizU), (Dz.U. z 2018 r. poz. 200) nie została podana jednolita definicja środka trwałego. Wskazane zostały jedynie w art. 22a składniki majątku, które przy spełnieniu określonych warunków można uznać za środki trwałe podlegające amortyzacji.

Środkami trwałymi w rozumieniu powyższej Ustawy PDoFizU są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty,

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1.

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 15 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. za środki trwałe uznaje rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

 • nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 • ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 • inwentarz żywy.

Zgodnie z art. 22d Ustawy PDoFizU, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 22a i 22b, których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 10 000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Ponadto zgodnie z § 3 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz.U 2017.728) wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych. Ewidencją wyposażenia zgodnie z § 4 ust 2 powinno być objęte wyposażenie, którego wartość początkowa, w rozumieniu odrębnych przepisów, przekracza 1.500 zł netto.

Z powyższego wynika, iż składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, nawet jeżeli spełniają kryteria do uznania ich za środki trwałe (m.in. przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok), mogą być zgodnie z wolą podatnika, niezaliczone w aktywach bilansu do środków trwałych, ale wówczas należy je potraktować jako wyposażenie. Jeżeli wartość składników majątku przekracza 1500 zł należy wprowadzić je do ewidencji wyposażenia. Natomiast składniki majątku, których wartość początkowa nie przekracza 1500 zł nie muszą podlegać wykazaniu w ewidencji wyposażenia, o ile w regulacji wewnętrznej (polityce rachunkowości) przedsiębiorca nie określił inaczej.

W sytuacji gdy zakup składnika wyposażenia zostanie sfinansowany dotacją zazwyczaj wydatek ten nie będzie stanowił kosztu podatkowego. Większość dotacji korzysta bowiem ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mówi art. 23 Ustawy PDoFizU. Jednakże w przypadku osoby bezrobotnej, która otrzymała dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej to sfinansowane dotacją wydatki na zakup wyposażenia mogą stanowić koszty podatkowe w miesiącu oddania ich do używania.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121 Ustawy PDoFizU wolne od podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednakże pomimo, iż taka dotacja korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, to pozostaje to bez znaczenia, gdyż środki przeznaczone (wydatki) z takiej dotacji nie są jako koszty poniesione, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 Ustawy PDoFizU. Przepis ten stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

W takim wypadku zakup urządzenia nieprzekraczającego wartości 10 000 zł może zostać wpisany jako wyposażenie oraz będzie podlegał rozliczeniu w kosztach podatkowych w miesiącu przyjęcia go do używania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 200),
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.2017.0.2342),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz.U. 2017 poz. 728).

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst