Porady eksperta

Budowa instalacji badawczej do przetwarzania odpadów

Użytkownik naszego serwisu zwrócił się z prośbą do naszych ekspertów o wyjaśnienie kwestii związanych z budową instalacji badawczej, polegającej na przetwarzaniu odpadów. Użytkownik prosił o wskazanie niezbędnych dokumentów, zezwoleń dla rozpoczęcia takiego przedsięwzięcia.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów!

Rozpoczęcie prowadzenia działalności jaką jest budowa instalacji do przetwarzania odpadów wiąże się z uzyskaniem zezwoleń określających warunki prowadzenia tego typu działalności.

Na początek należy wyjaśnić, że „przetwarzanie odpadów to w szczególności odzyskiwanie surowców wtórnych w procesach produkcyjnych celem uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym (popularnie zwane recykling) bądź unieszkodliwianie odpadów w instalacjach technicznych.”

Przedsiębiorca, który chciałaby przetwarzać odpady zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Zezwolenie na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów zostało uregulowane w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (dalej jako: „ustawa o odpadach”).

Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje w drodze decyzji organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów. Organem takim, zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach jest:

 • marszałek województwa:
  - dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  - dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,
  - dla instalacji komunalnych,
  - do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg;
 • starosta - w pozostałych przypadkach.

W sytuacji, gdy zezwolenie ma dotyczyć zbierania odpadów / przetwarzania odpadów na terenach zamkniętych organem właściwym dla wydania takiego pozwolenia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Zezwolenie ważne jest w okresie 10 lat od dnia jego wydania, i uzyskane być może po uiszczeniu stosownej opłaty skarbowej za zezwolenie w wysokości 616,00 złotych.

Przedsiębiorca, który wybrał już organ właściwy dla uzyskania zezwolenia właściwego dla jego typu działalności, która chce podjąć, zgodnie z kryteriami wskazanymi powyżej, powinien sprawdzić szczegółowo stronę internetową właściwego organu. Organy często zamieszczają w swoich serwisach możliwe do pobrania wnioski oraz instrukcje właściwe dla uzyskania zezwoleń, o których mowa powyżej, w szczególności wskazując na zakres załączników, które powinny być wcześniej przygotowane i złożone wraz z wnioskiem.

Należy także pamiętać, że przetwarzanie odpadów odbywać się może tylko na nieruchomości, do której właściciel odpadów ma prawo czyli jest jej właścicielem, dzierżawcą, najemcą bądź użytkownikiem.

Wniosek powinien zawierać niezbędne dane wnioskodawcy (nazwa spółki, NIP), a także następujące dane:

 • wyszczególnienie rodzajów i masy odpadów, które mają być przetwarzane;
 • wskazanie miejsca, w którym będą przetwarzane odpady oraz sposób i rodzaju ich magazynowania;
 • wskazanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 • wskazanie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • wskazanie całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • wskazanie opisu stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
 • wskazanie czasu, na który ma być wydane zezwolenie (nie więcej niż 10 lat);
 • wskazanie szczegółowego opisu czynności, które mają być podejmowane w sytuacji zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
 • wskazanie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń
 • uznaną przez wnioskodawcę formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń umożliwiających pokrycie kosztów usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania w przypadku zobowiązania wnioskodawcy do takiego działania.

Rozpoczynając przygotowanie wniosku o uzyskanie zezwolenia przedsiębiorca powinien wcześniej przygotować:

 • Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny podpisane przez:
  - posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;
  - wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 • Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary podpisane przez posiadacza odpadów;
 • Oświadczenie o niekaralności lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach podpisane przez:
  - posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;
  - wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 • Oświadczenie, że w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł, w stosunku do
  - posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;
  - posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.
 • Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy w czasie, gdy za popełnione naruszenia, przedsiębiorcy temu:
  - w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub; 
  - wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;
 • Operat przeciwpożarowy wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych bądź osobę posiadającą tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa bądź ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.
 • Postanowienie o uzgodnieniu warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. [1]
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym będą magazynowane odpady.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od wniosku o wydanie zezwolenia.
 • Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w sytuacji gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika.


Rekomendujemy wcześniejsze ustalenie w siedzibie właściwego Organu, czy nie wymaga on żadnych innych dokumentów. W sytuacji, gdy wniosek nie będzie zawierał wszelkich niezbędnych dokumentów, urząd powinien wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków bądź modyfikacji wniosku w stosownym zakresie.
Stan prawny na 19 listopada 2020 roku.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U 2020.797);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.2020.1546).

--

[1]https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_237-zezwolenie-na-przetwarzanie-odpadow 

Odwołanie a wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Zgodnie z art. 127 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Organem właściwym do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. W §3 wskazanego przepisu ustawodawca uregulował inny środek zaskarżenia w sytuacji, gdy decyzja w pierwszej instancji została wydana przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze. Wówczas stronie nie przysługuje odwołanie, a tzw. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Funkcją odwołania jest doprowadzenie do kontroli decyzji organu I instancji przez ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ odwoławczy.

Termin „odwołanie” jest używany w przepisach prawa na oznaczenie środka zaskarżenia nieostatecznej decyzji administracyjnej do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Prawo strony do wniesienia odwołania jest ściśle powiązane z zasadą dwuinstancyjności postępowania, zgodnie z którą sprawa administracyjna załatwiona decyzją administracyjną może być po wniesieniu odwołania ponownie rozpatrzona i rozstrzygnięta przez organ drugiej instancji. Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego odnosi się zatem do konstrukcji prawnej odwołania w tym sensie, że służy ono wyłącznie od decyzji organu pierwszej instancji, natomiast organem właściwym do jego rozpatrzenia jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, czyli organ drugiej instancji, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT