Porady eksperta

Bagaż zagubiony w trakcie podróży służbowej

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019

Pasażer, którego bagaż zaginął bądź został uszkodzony w trakcie lotu ma prawo żądać odszkodowania.

Podstawą prawną dla takiego żądania, jest Konwencja Montrealska z 28 maja 1999 r. oraz Konwencja Warszawska z 1929 r., która obowiązuje prawie na całym świecie. Konwencja stosowana jest dla przewozu osób, bagażu bądź ładunku dokonywanego statkiem powietrznym za wynagrodzeniem. Przepisy Konwencji stosuje się także dla bezpłatnego przewozu dokonywanego statkiem powietrznym przez przedsiębiorstwo transportu lotniczego.

Zgodnie z Konwencją Przewoźnik lotniczy jest odpowiedzialny za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu do wysokości 1.000 SDR (kwota w przeliczeniu na walutę lokalną). W przypadku bagażu odprawionego przewoźnik jest odpowiedzialny, nawet jeżeli nie zawinił, z wyjątkiem sytuacji, kiedy nadany bagaż był wadliwy. W przypadku bagażu nieodprawionego przewoźnik jest odpowiedzialny, jedynie gdy ponosi winę.

Pasażer może skorzystać z podwyższonego limitu odpowiedzialności przewoźnika (przedsiębiorstwo transportu lotniczego z ważną licencją na działalność) za bagaż przez złożenie specjalnej deklaracji przy odprawie bagażu i wniesienie dodatkowej opłaty.

Jeżeli bagaż zostanie uszkodzony, opóźniony, zagubiony lub zniszczony, pasażer musi jak najszybciej złożyć pisemną reklamację do przewoźnika. W przypadku uszkodzenia bagażu odprawionego pasażer musi złożyć pisemną reklamację w ciągu siedmiu dni, a w przypadku opóźnienia w ciągu 21 dni w obu przypadkach termin liczy się od dnia, w którym bagaż został przekazany do dyspozycji pasażera.

Jeżeli przewoźnik faktycznie wykonujący lot nie jest tym samym przewoźnikiem co przewoźnik lotniczy zawierający umowę, pasażer ma prawo złożyć reklamację lub roszczenie o naprawienie szkody do każdego z nich. Jeżeli nazwa lub kod przewoźnika lotniczego są wskazane na bilecie, to ten przewoźnik lotniczy jest przewoźnikiem lotniczym zawierającym umowę.

Zgodnie z definicją przytoczoną w Rozporządzeniu "osobą uprawnioną do odszkodowania" jest pasażer bądź każda osoba uprawniona do występowania z roszczeniem w imieniu tego pasażera, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tak więc pracodawca może z pełnomocnictwa pasażera w związku ze swoim interesem faktycznym występować o odszkodowanie.

Bagaż uznany jest za całkowicie zaginiony dopiero po 30 dniach od momentu zgłoszenia faktu jego zaginięcia.

Celem złożenia wniosku o odszkodowanie powinieneś najpierw zebrać bilety lotnicze i karty pokładowe oraz kwit bagażowy i wypełnić formularz PIR. Wraz z formularzem niezbędne jest dokonanie wyceny za rzeczy, które znajdowały się w bagażu.

Poprawnie złożony wniosek, powinieneś wysłać (mailowo bądź pocztą w wersji papierowej do właściwej linii lotniczej wraz z wnioskiem o przyznanie odszkodowania (wzór ściągniesz ze strony linii lotniczej) powołując się na rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego.

O odszkodowanie za zagubiony bagaż możesz ubiegać się w terminie dwóch lat od daty przylotu samolotu

Odszkodowanie za bagaż należy się poszkodowanemu czyli w tym przypadku pasażerowi, nie zaś pracodawcy czyli osobie, która opłaciła bilet lotniczy, albowiem rekompensata finansowa zawsze przysługuje osobie, na którą został wystawiony bilet lotniczy, nie jest więc istotne, kto zapłacił za bilet, lecz to czyje imię i nazwisko na nim widniej. Takie same zasady tyczą się opóźnienia za loty i ich odwołania.

Jeżeli w bagażu znajdowały się np. ważne dokumenty lub rzeczy w tym np. modele, wzory, matryce, których zaginięcie spowodowało straty w działalności przedsiębiorcy, poza przysługującym poszkodowanemu odszkodowaniem, przedsiębiorca może starać się o odszkodowanie w drodze procesu, jednakże niezbędne będzie dokładne wycenienie i wykazanie starty jaka została poniesiona wskutek zaginięcia bagażu.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady (WE) NR 2027/97 z dnia 9 października 1997 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną;
  • "Konwencja montrealska" Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Montrealu dnia 28 maja 1999 r.

 

Stan prawny na dzień: 10 kwietnia 2019 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny