Kazusy prawne

Ujęcie w kosztach wstępnej opłaty umowy leasingowej

Ważne:

Popularną formą finansowania samochodu, środków transportu jest leasing operacyjny, którego koszt na bieżąco dotyczy uzyskania przychodu. Wpłata początkowa, która najczęściej stanowi kilkadziesiąt procent wartości auta, jest zaliczana do kosztów prowadzenia działalności, tak samo zresztą jak comiesięczne czynsze leasingowe, oraz wydatki eksploatacyjne (paliwo, naprawy). Oczywiście, jeśli jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT, to od każdej opłaty na rzecz leasingodawcy możesz odliczyć należny podatek VAT. Jak, kiedy odliczyć opłatę wstępną z tytułu umowy leasingu przedstawiamy poniżej.

Rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego:

Firma nie musi sumy zapłaconej przy zawieraniu umowy leasingu zaliczać do kosztów proporcjonalnie do czasu jego trwania. Opłatę początkową może odliczyć od razu w całości1.

 

Okoliczności sporu:

Spółka Promi zawarła umowę leasingu samochodu dostawczego i uiściła opłatę wstępną w związku z zawarciem umowy w listopadzie 2010 r. Pierwszą ratę leasingową Spółka miała zapłacić w lutym 2011 r. Umowę leasingu zawarto na okres 36 miesięcy. Zdaniem Spółki, opłata wstępna podlega zaliczeniu do kosztów podatkowych w dniu ujęcia jej w księgach rachunkowym, ponieważ nie ma ona związku z okresem trwania umowy leasingu - stanowi natomiast warunek jej zawarcia. Wynika to z faktu, iż opłatę wstępną umowy leasingowej zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia, a nie zaksięgowania. Natomiast Urząd Skarbowy stanął na stanowisku, iż opłata wstępna powinna być proporcjonalnie odliczana w trakcie trwania umowy leasingu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. 2019 r. , poz. 865)

 

Rozstrzygane zagadnienie:

W jakim czasie można zaliczyć opłatę wstępną do kosztów podatkowych?

 

Rozstrzygnięcie:

Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez leasingobiorcę w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód leasingodawcy i odpowiednio koszt uzyskania przychodów leasingobiorcy.

W opinii Naczelnego Sądu Administracyjnego zarówno raty leasingowe, jak i opłata wstępna, stanowią opłaty ustalone w umowie leasingu, określone w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym na podstawie art. 15 ust. 4 d i 4 e ww. ustawy zalicza się je do pośrednich kosztów uzyskania przychodu. Nie ulega wątpliwości, że wstępna opłata leasingowa związana jest pośrednio z określonymi przychodami. Spornym jest natomiast to, czy wydatek ten potrącany jest w dacie jego poniesienia, czy też zalicza się go proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy.

Wstępna opłata leasingowa ma charakter samoistny i bezzwrotny względem rat leasingowych uiszczanych w okresie trwania umowy. W rezultacie należy ją wiązać nie tyle z całą umową rozumianą w wymiarze czasowym, co z momentem jej zawarcia (tak też Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2120/11). Wstępna opłata leasingowa dotyczy nie tyle samego trwania umowy leasingu, lecz w ogóle możliwości jej zawarcia, bo od jej uiszczenia uzależnione jest zawarcie umowy i wydanie przedmiotu leasingu.

Na podstawie powyższego należy uznać, iż opłata wstępna od umowy leasingu jest opłatą jednorazową o odmiennym charakterze aniżeli raty leasingowe - dlatego należy zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo.

W związku z powyższym Spółka Promi Spółka z o.o. miała rację zaliczając do kosztów uzyskania przychodu opłatę wstępną w dacie jej poniesienia.

Więcej o leasingu możesz przeczytać w naszych Poradach:

1) Porada: Zakupy majątku trwałego

2) Porada: Finansowanie wyposażenia firmy

Poza tym w naszym serwisie znajdziesz wzory Umowy leasingu finansowego oraz Umowy leasingu operacyjnego, Ogólnych Warunków Umowy, jak również dokumenty pn. „Leasing finansowy i operacyjny – rozwiązania podatkowe” oraz „Gwarancje w leasingu”. Wszystkie dokumenty są dostępne tutaj: Umowa leasingu.

--

[1] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2906/11

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny