Znajdź interesujący Cię kazus prawny

Ochrona znaku towarowego w internecie

Ważne:

Rozpoczynając działalność gospodarczą, zapewne zastanawiałeś się nad odpowiednią nazwą dla swojego przedsiębiorstwa, firmy spółki oraz strony internetowej. Podczas wyboru musisz pamiętać, aby swoim wyborem nie naruszyć praw do nazwy lub firmy, przysługujących już innym przedsiębiorcom, szczególnie tym, którzy działają na tym samym rynku oraz prowadzą taką samą działalność. Dlatego też powinieneś posługiwać się oznaczeniem ochronnym i sprawdzać czy posługują się nim inni. Oznaczenia ochronne to m.in. ® ©

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyszego:

Wykorzystanie przez osobę trzecią oznaczenia (znaku towarowego) w domenie internetowej stanowi naruszenie prawa ochronnego na ten znak, jeżeli wywołuje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, co do pochodzenia towaru (usługi) albo prowadzi do naruszenia funkcji reklamowej znaku[1].

 

Okoliczności sporu:

Spółka President sp. z o.o. od 2007 r. prowadziła restaurację w Bydgoszczy pod nazwą President oraz przysługuje jej prawo ochronne do słowno-graficznego znaku towarowego President, które trwa od 31 lipca 2007 r. Ponadto Spółka korzysta z domeny internetowej www.restauracja.president.pl. W czerwcu 2010 r. Spółka Prestiż sp. z o.o. otworzyła w Toruniu restaurację pod szyldem ze znakiem słowno-graficznym President restaurant mającym postać prostokąta, w którym na pomarańczowym tle przedstawiono linię przypominającą nitkę makaronu spaghetti, w kolorze czarnym, układającą się w kształt łyżki przechodzącą dalej w kształt widelca w kolorze czarnym; poniżej przebiega czarny napis President restaurant. Przed otwarciem restauracji, Spółka Prestiż utworzyła domenę internetową www.presidentrestaurant.eu oraz zgłosiła do Urzędu Patentowego RP znak słowno-graficzny President restaurant oraz wystąpiła o rejestrację znaku wspólnotowego, który to wniosek został odrzucony.

W 2011 r. doszło do rezerwacji w drodze e-mailowej stolików w restauracji w Bydgoszczy w błędnym przeświadczeniu zamawiających, że rezerwują miejsca w restauracji w Toruniu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t.j.), zwana dalej: u.z.n.k;
  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. 2017, poz. 776), zwana dalej p.w.p.

 

Rozstrzygane zagadnienie:

Czy użycie chronionego oznaczenia w Internecie stanowi naruszenie prawa ochronnego.

 

Rozstrzygnięcie:

Sąd Najwyższy w swoim wyroku wyjaśnił, że pojęcie znaku towarowego obejmuje zarówno oznaczenia przeznaczone do odróżniania towarów (znaki towarowe sensu stricto), jak i oznaczenia przeznaczone do odróżniania usług. Zasadniczą różnicą pomiędzy tymi kategoriami znaków jest brak substratu materialnego znaku usługowego, wynikającego z niematerialnego charakteru usługi. Przed stwierdzeniem, czy użycie danego znaku narusza prawa innego podmiotu, należy zbadać, czy znaki te są podobne, gdzie za podstawę oceny podobieństwa przyjmuje się ogólne wrażenie, a nie poszczególne elementy znaku czy różnice oraz identyczność w warstwie wizualnej, słuchowej i znaczeniowej. Sąd wskazał również, że posługiwanie się znakiem towarowym w Internecie jest naturalnym i jednym ze sposobów używania znaku, objętym monopolem uprawnionego z tytułu prawa ochronnego. Jedną z form wykorzystania znaku w środowisku internetowym jest umieszczenie oznaczenia w domenie internetowej.

Posługiwanie się znakiem w zasobach internetowych, związane z określonymi towarami (usługami) i ich oferowaniem na rynku pozostaje często w związku z dodatkowymi funkcjami znaku, informacyjną i reklamową, jednak nie umniejsza to dominującego charakteru funkcji oznaczenia pochodzenia. Dlatego też użycie chronionego oznaczenia w Internecie stanowi naruszenie prawa ochronnego, z którego dla uprawnionego wynikają roszczenia przewidziane w art. 296 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki. W związku, z powyższym Sąd wskazał, że podstawą uwzględnienia roszczenia, nie stanowi samo wykorzystanie oznaczenia w adresie internetowym, lecz takie posłużenie się nim, które prowadzi do zakłócenia funkcji znaku przez wprowadzenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, co do pochodzenia towaru lub usługi, albo do naruszenia funkcji reklamowej znaku.

W związku z powyższym Sąd uznał, że użycie chronionego oznaczenia w Internecie stanowi naruszenie prawa ochronnego, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki.

Trzeba tu taż wskazać i zalecić, aby badać oznaczenia ochronne znaków, którymi się posługujemy w Internecie. Najczęściej występującymi oznaczeniami ochronnymi są:

  • © oznacza zastrzeżenie praw autorskich do znaku towarowego (wszystkie prawa zastrzeżone);
  • ® oznacza, że znak towarowy jest zarejestrowany;
  • SM- oznacza znak usługowy;
  • TM- oznacza znak towarowy

Używanie powyższych znaków nie jest obowiązkowe, ale zalecane, ponadto musisz pamiętać, że używanie znaków, przy znakach towarowych, które nie zostały objęte ochroną, jest zakazane.

O wyborze nazwy przedsiębiorcy pisaliśmy w: Przykładzie z życia: „Jak wybrać nazwę przedsiębiorstwa?”

O stronach internetowych pisaliśmy w Instrukcji: Strona internetowa przedsiębiorcy”

O organizacji przedsiębiorstwa, jego strukturze organizacyjnej pisaliśmy w: Poradzie: „Organizacja przedsiębiorstwa, struktury organizacyjne”

--

[1] tak: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. sygn. akt IV CSK 191/13

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT