Kazusy prawne

Dobre imię przedsiębiorcy

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019

Ważne:

Bez względu na to w jakiej formie prowadzisz działalność gospodarczą - jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (tzw. przedsiębiorca jednoosobowy), jako osoba prawna, bądź też jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, (tzw. ułomna osoba prawna), Twoje dobra osobiste podlegają ochronie, tak jak dobra osobiste osoby fizycznej. Przepisy kodeksu cywilnego w art. 23 i art. 24 podają jedynie przykłady dóbr osobistych. W niniejszym kazusie omówimy szczegółowo czym jest dobre imię przedsiębiorcy i w jaki sposób może być naruszone.

Rozstrzygnięcie [1]:

Nazwa podmiotu gospodarczego jako czynnik identyfikujący go w obrocie i kryterium rozpoznawalności przedsiębiorcy w przestrzeni publicznej również objęta jest ochroną na zasadzie art. 23-24 KC w zw. z art. 43 KC. Jeżeli rdzeń firmy spółki kapitałowej stanowi fragment nazwy innej osoby prawnej podlega takiej samej ochronie, jak wówczas gdy występuje samodzielnie.

 

Stan faktyczny:

Pan Marian Wojcieszek umieścił na swoim blogu internetowym następujący wpisy:

  • PRZESTRZEGAM przez inwestorem BudididiDom Sp. z o.o wraz ze zdjęciem osiedla przedstawiającej elewację wschodnią i grafiki przedstawiającej elewację północą budowanego budynku, grafiki przedstawiającej rzut parkingu i podpis „Ta budowa jest nierozliczona”;
  • PRZESTRZEGAM przed inwestorem BudididiDom Sp. z o.o. wraz ze zdjęciem elewacji zachodnią budowanego budynku, grafiki przedstawiającej projekt zagospodarowania osiedla i podpisem: „Ta budowa nie została rozliczona”

BudididiDom Sp. z o.o. oraz BudididiDom Spółka z o.o. Maciej Kowalski Sp. k. wystąpiły przeciwko pozwanemu Marianowi Wojcieszkowi z pozwami, w których każda z nich domagała się zakazania pozwanemu naruszania jej dóbr osobistych poprzez nakazanie usunięcia wpisów zamieszczonych na jego blogu. Powódki ponadto domagały się od pozwanego zamieszczenia i utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 miesiące na jego blogu oświadczenia o treści: „Ja, Marian Wojcieszek przepraszam BudididiDom Sp. z o.o. oraz BudididiDom Spółka z o.o. Maciej Kowalski Sp. k. za zamieszczenie na stronach internetowych informacji, które mogły wywołać nieprawdziwe i nieuzasadnione wrażenie braku solidności płatniczej tych Spółek”.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2019, poz. 1145).

 

Zagadnienie:

Czy naruszenie dobrego imienia osoby prowadzącej przedsiębiorstwo, członka organów bądź też osoby, której imię i nazwisko znajduje się w treści firmy przedsiębiorcy stanowi jednocześnie naruszenie dobrego imienia tego przedsiębiorcy?

 

Rozstrzygnięcie:

Sąd w uzasadnieniu wyroku wskazał, iż katalog dóbr osobistych osoby prawnej (art. 23 i art. 43 k.c.) jest nietożsamy z wykazem podobnych dóbr osoby fizycznej. Z uwagi na prowadzoną przez znaczącą część osób prawnych działalność gospodarczą szczególnego znaczenia nabiera dobre ich imię rozumiane też jako reputacja lub wizerunek. Nazwa podmiotu gospodarczego jako czynnik identyfikujący go w obrocie i kryterium rozpoznawalności przedsiębiorcy w przestrzeni publicznej również objęta jest ochroną na zasadzie art. 23-24 k.c. w zw. z art. 43 k.c. Jeżeli rdzeń firmy spółki kapitałowej stanowi fragment nazwy innej osoby prawnej (w tym wypadku spółki komandytowej) podlega takiej samej ochronie jak wówczas gdy występuje samodzielnie (w ramach nazwy spółki macierzystej).

Prezentacja oferowanych do sprzedaży mieszkań w Internecie (przy użyciu mediów elektronicznych) daje szczególnie szerokie pole do podejmowania odczuwanych przez sprzedawcę bezprawnych działań osób trzecich, które poprzez nierzetelny opis bądź krzywdzącą ocenę sprzedawcy podważają zaufanie do jego potencjalnych nabywców i dyskredytują walory oferowanego w sprzedaży produktu (mieszkań). Zainteresowany wpisujący do wyszukiwarki nazwę osiedla, firmy inwestorskiej lub deweloperskiej uzyskuje dostęp do wszystkich wpisów zawierających w sobie poszukiwane hasło. W konsekwencji docierają do niego obok treści zawierających rzetelny opis i ofertę sprzedaży również wszelkie inne, częstokroć bezprawne, komentarze i deprecjonujące oceny.

Analiza wpisów internetowych w niniejszej sprawie wskazuje, iż pozwany na swoim blogu we wpisie oznaczył inwestora - BudDom Sp. z o.o., jego siedzibę i adres, miejsce położenia realizowanej inwestycji oraz wizualizację budowanego osiedla popartą fragmentami dokumentacji projektowej, do której pozwany na dodatek nie ma praw. W konsekwencji powyższy komunikat można odczytać jako ostrzeżenie przed wskazaną firmą: BudDom Sp. z o.o., co także w równym stopniu dotyka drugą powódkę BudDom Sp. z o.o. Maciej Kowalski Sp. k.

Wydźwięk określeń: „przestrzegam”,„nierozliczona budowa” w zestawieniu z określoną kompozycją komunikatu i zastosowanymi ilustracjami w postaci zdjęć i projektów osiedla mogą sugerować, że przynajmniej część wypowiedzi dotyczy zarówno BudDom Sp. z o.o., jak i BudDom Sp. z o.o. Maciej Kowalski Sp. k. Powyższe rodzi podejrzenie nierzetelności i narusza ich dobre imię oraz markę. Obie strony powodowe prowadzą działalność w tej samej branży, zaś ich zbliżone nazwy, potęgują szkodliwość i zwiększają zasięg komentarzy.

Posługiwanie się nazwą przedsiębiorcy (lub jej czytelnym fragmentem) dla zilustrowania negatywnych zachowań bądź zjawisk może być prawnie uzasadnione wówczas gdy pozostają one w związku z faktyczną działalnością tej osoby.

Prawo do działalności gospodarczej oznacza niedopuszczalność bezprawnych zachowań ograniczających dostęp do rynku (klientów). Prezentacja treści podważających zaufanie potencjalnej klienteli do przedsiębiorcy, nie znajdujących oparcia w faktach, prowadzi do naruszenia powyższego prawa.

--

[1] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. akt I ACa 784/13

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny