Trzeba wiedzieć

Zmiany w świadectwie pracy

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1289) uszegółowiono zasady wydawania przez pracodawców świadectw pracy, wprowadzono nowy wzór świadectwa pracy, a także uregulowano kwestie wydawania świadectwa pracy innej osobie upoważnionej przez pracownika.

Pierwsza zmiana dotyczy terminu wydania świadectwa pracy pracownikowi, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, gdy strony nie zamierzają nawiązać nowego stosunku pracy. Pracodawca zobowiązany jest wówczas do wydania świadectwa pracy w terminie 7 dni.

W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Zgodnie z obowiązującym wzorem świadectwa pracy pracodawca zobowiązany jest do podania informacji dotyczących wszystkich posiadanych przez pracownika imion, okresu i rodzaju wykonywanej pracy zajmowanej na każdym z stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, oraz innych niezbędnych informacji do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Dodatkowo w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Na żądanie pracownika w świadectwie pracy pracodawca zobowiązany jest do podania informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Rozporządzenie uchyliło obowiązek pracodawcy do wskazania szczególnych przypadków rozwiązania stosunku pracy, w aktualnym stanie prawnym pracodawca wskazuje na rozwiązanie stosunku pracy z przepisów zawartych w kodeksie pracy (możliwe jest wskazanie przepisów innych ustaw)

  • Art. 23(1) § 4 lub § 5 – związane z przejściem zakładu pracy, § 4 – gdy pracownik za 7 dniowym uprzedzeniem rozwiązuje stosunek pracy, § 5 – w razie odmowy przyjęcia przez pracownika nowych warunków pracy i płacy,
  • Art. 30 § 1 - rozwiązanie na mocy porozumienia stron; przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia; z upływem czasu, na który była zawarta, / za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, na mocy porozumienia stron albo za wypowiedzeniem z przyczyn niedotyczących pracownika/
  • Art. 48 § 2 - pracownik, który przed przywróceniem do pracy podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, może bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy,
  • Art. 68 3 - jeżeli pracownik powołany na stanowisko w wyniku konkursu pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą i obowiązuje go trzymiesięczny okres wypowiedzenia, może on rozwiązać ten stosunek za jednomiesięcznym wypowiedzeniem,
  • Art. 201 § 2 – w przypadku, gdy lekarz orzeknie, że dana praca zagraża młodocianemu, a pracodawca nie zmieni rodzaju wykonywanej przez niego pracy, umowa o pracę rozwiązuje się niezwłocznie a pracodawca jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia,

Doprecyzowano także termin w jakim pracownik jest zobowiązany na wezwanie pracodawcy złożyć świadectwo pracy w celu jego uzupełnienia oraz termin na uzupełnienie świadectwa pracy o informacje o wydanym prawomocnym orzeczeniu sądu pracy stwierdzającym przywrócenie pracownika do pracy lub przyznania mu odszkodowania ze względu na niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym termin ten wynosi 3 dni.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019 poz. 1040)
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U.2016.2255 z dnia 2016.12.30)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1289)

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny