Trzeba wiedzieć

Korekta faktury VAT

Faktury korygujące są takim rodzajem faktur, których celem wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości czyli prawidłowemu przedmiotowi transakcji.

Korekta faktury

Przepisy Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług umożliwiają dokonanie korekty faktur w przypadku, gdy po dokonaniu dostawy czy wykonaniu usługi i wystawieniu faktury doszło do zmiany należnej kwoty i podatku. Art.106j wymienionej ustawy stanowi, że w sytuacji, gdy po wystawieniu faktury udzielono np. obniżki w formie rabatu w związku z wcześniejszą zapłatą, udzielono opustów i obniżek cen po dokonaniu sprzedaży, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty czyli sprzedaży oraz dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności, podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, to podatnik wystawia fakturę korygującą.

Ważne:

Należy w tym miejscu wspomnieć, że sformułowanie „przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności” rozumie się gospodarczej także jako podatnika posiadającego względnie stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z których dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium innego państwa członkowskiego lub terytorium państwa trzeciego, jak również sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju na rzecz określonych podmiotów – z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dokonywana jest na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Faktura korygująca powinna zawierać następujące elementy;

 • wyrazy "faktura korygująca" albo wyraz "korekta";
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca (datę wystawienia korygowanej faktury, kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem określonej czynności, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury);
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 • przyczynę korekty (przyczyna ta ma być jedynie określona, natomiast nie musi być uzasadniania);
 • kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej - jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego;
 • prawidłową treść korygowanych pozycji - jeżeli korekta nie wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

W sytuacji, kiedy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać dodatkowo w stosunku do elementów opisanych powyżej, także oznaczenie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka ceny, rabat, natomiast może nie ujmować numeru identyfikacyjnego nabywcy, daty dokonania lub zakończenia dokonywania dostawy lub świadczenia usług względnie otrzymania całości lub części zapłaty, oraz nazwy (rodzaju) towarów lub usług objętych korektą.

Ważne:

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 sierpnia 2012 roku, ITPP1/443-579/12/MS, wystawiając kolejną fakturę korygującą, podatnik powinien zawrzeć w niej, poza danymi z faktury pierwotnie wystawionej, także dane z uprzednio wystawionych faktur korygujących wystawionych do tej faktury.

Trzeba również pamiętać, że czym innym będzie korekta faktury, a czym innym jej anulowanie. Korekta powinna być sporządzona przez podatnika w momencie, gdy faktura pierwotna została wprowadzona do obrotu prawnego, tj. przykładowo, została odebrana przez nabywcę, a jednak faktura ta zawiera błędy. Natomiast nie należy dokonywać korekty faktury w sytuacji, gdy nabywca nigdy nie otrzymał pierwotnie wystawionej faktury i nie została pobrana zaliczka na poczet transakcji. W takich przypadkach nie doszło więc do faktycznej realizacji kontraktu– w sensie prawnym, nie doszło do żadnego skutku, a wobec tego należy anulować fakturę, nie zaś wystawiać fakturę korygującą. Jednak należy pamiętać, że w przypadku wątpliwości co do zasadności zarówno korekty, jak i anulowania faktury, należy wystąpić do odpowiedniego organu o wydanie interpretacji indywidualnej, bowiem każdą taką sytuację należy rozpatrywać odrębnie.

Korekta faktury VAT w euro

Trzeba także rozważyć przypadek, który występuje często przy dokonywaniu transakcji w walucie obcej. W sytuacji, gdy podatnik wystawia faktury w walucie obcej i stosuje przy tym, do przeliczenia kwot podstaw opodatkowania i podatku należnego, kursy średnie Narodowego Banku Polskiego, to w przypadku wykrycia błędu w wystawionej fakturze powinien, stosownie do przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług, dokonać jej korekty. Trudnością, jaka pojawia się przy takiej sytuacji, jest określenie dnia, na który miałaby zostać przeliczona dana kwota według średniego kursu NBP.

Zgodnie z art. 31a ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego i w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Natomiast ustęp drugi art. 31a stanowi „W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio”. Powyższe przepisy nie wskazują jednak wprost, jaki kurs należy zastosować do przeliczenia kwot wynikających z faktur korygujących.

Ważne:

Zgodnie z wydaną dnia 7 września 2018 roku przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacją indywidualną (0113-KDIPT1-2.4012.517.2018.1.KW) należy w tym miejscu wskazać, że w sytuacji, gdy faktura korygująca wystawiona jest w celu naprawienia błędu, który spowodował podanie nieprawidłowej kwoty należności na fakturze pierwotnej, a który istniał już w chwili wystawienia faktury pierwotnej (np. nieprawidłowe określenie ilości sprzedawanego towaru, błędne określenie w fakturze ceny towaru, nieprawidłowe ustaleniu stawki podatku VAT w wyniku błędu rachunkowego), to do przeliczania kwot wykazanych w walucie obcej na fakturach korygujących zastosowanie ma taki sam kurs waluty obcej, jaki został zastosowany przy rozliczeniu transakcji pierwotnej.

Jednakże w sytuacji, gdy korekta faktury dokonywana jest w związku z przyczynami o charakterze wtórnym, które nie istniały w momencie realizacji transakcji pierwotnej i nie podlegały udokumentowaniu, to wtedy mamy do czynienia z nowymi okolicznościami, które podlegają rozliczeniu w momencie ich zaistnienia i w takim wypadku nie ma podstaw, aby stosować do nich taki sam kurs waluty obcej jaki został zastosowany przy rozliczeniu transakcji pierwotnej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174);
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 września 2018 roku (0113-KDIPT1-2.4012.517.2018.1.KW);
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 sierpnia 2012 roku (ITPP1/443-579/12/MS).

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny