Trzeba wiedzieć

500+

Ważne:

Od 1 kwietnia 2016 r. uruchomiony został rządowy program Rodzina 500+. Dofinansowanie przysługuję także tym przedsiębiorcom, którzy mają na utrzymaniu dzieci.

Cele i założenia programu:

Głównym celem programu jest wsparcie w wychowywaniu dzieci poprzez częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem ich potrzeb życiowych dzieci oraz wychowaniem.

Zgodnie z założeniami programu, świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane jest na drugie i każde kolejne dziecko (do 18 roku życia - w przypadku osiągnięcia przez pierwsze dziecko 18 roku życia, drugie liczone jest jako dziecko pierwsze, a świadczenie przyznawane jest dopiero na trzecie dziecko), a następnie wypłacane bez względu na wysokość dochodu przypadającego na członka rodziny, a więc i dla przedsiębiorców.

Istnieje jednak możliwość uzyskania świadczenia także już na pierwsze dziecko, a to po spełnieniu dwóch poniżej opisanych warunków:

 • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł,
 • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 200 zł, a przynajmniej jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną.

Przez dochód rodziny rozumie się sumę dochodów wszystkich jej członków, zaś przez dochód na członka rodziny rozumie się średni miesięczny dochód członka rodziny, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, za który przyznawane jest świadczenie wychowawcze.

Do dochodu rodziny, zgodnie z wytycznymi ustawodawcy, wliczane są:

 • przychody podlegające opodatkowaniu w myśl ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 t.j), zmniejszone o koszty uzyskania przychodu, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (gdy podlegają pomniejszeniu),
 • zadeklarowane przez podatnika w ubiegłym roku podatkowym faktyczne przychody z tytułu umów dzierżawy, najmu, podnajmu, itp., zmniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • dochody opodatkowane podatkiem tonażowym z tytułu części dochodów osiąganych przez przedsiębiorców żeglugowych używających statków handlowych,
 • dochody z gospodarstw rolnych opodatkowane podatkiem rolnym,
 • dochody uzyskiwane w innych krajach pomniejszone o zapłacone za granicą Polski podatki dochodowe i składki na ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochody z tytułu świadczeń rodzinnych,
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. renty, emerytury, świadczenia pieniężne, ryczałt energetyczny, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci czy stypendia doktoranckie).

 


Świadczenie pobierać mogą:

 • rodzice,
 • jeden rodzic,
 • prawny opiekun,
 • faktyczny opiekun.

 

Z Programu 500+ mogą korzystać:

1. obywatele Polski,
2. cudzoziemcy, pod warunkiem, że:

 • stosuje się wobec nich przepisy o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych,
 • gdy wynika to z międzynarodowych umów dwustronnych,
 • gdy cudzoziemiec posiada kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", ale z wyłączeniem obywateli państw trzecich:
 • posiadających pozwolenie na pracę na okres krótszy niż 12 miesięcy,
 • którzy przybyli do Polski na studia,
 • mogących pracować w oparciu o wizę.

Cudzoziemcy mają prawo do pobierania świadczenia jedynie pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski przez cały okres pobierania świadczenia. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy dwustronne umowy międzynarodowe lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

W celu uzyskania świadczenia osoba uprawniona do pobierania powinna wystąpić z wnioskiem i załącznikami do urzędu gminy lub miasta właściwym dla swego miejsca zamieszkania.

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze musi zawierać:

 • Dane osoby starającej się o świadczenie (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL),
 • Dane dzieci będących pod opieką osoby składającej wniosek (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, stan cywilny).

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to każdego członka rodziny. Zaświadczenie powinno zawierać dane o wysokości dochodu, należnego podatku i składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
 • zaświadczenia o innych dochodach,
 • oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego,
 • zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia (np. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego).

 

500+ a prowadzenie działalności gospodarczej.

Świadczenie 500+ nie podlega opodatkowaniu jako dochód w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Także przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie podatku liniowego, nie dopuszczającego zasadniczo możliwości korzystania z ulg (w tym ulg na dzieci), mogą zostać beneficjentami programu 500+ i pobierać świadczenie bez odprowadzania od niego podatku.

Wykazanie straty za dany rok (poprzedni) przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, nie powoduje odjęcia straty od przychodu uzyskanego przez rodzinę dążącą do otrzymania świadczenia za pierwsze dziecko, a w konsekwencji do zwiększenia szans na wykazanie dochodu przypadającego na jednego członka rodziny poniżej 800 zł.

Strata taka uznawana jest możliwa do odjęcia od dochodu w latach następnych dla potrzeb opodatkowania.

Podstawa Prawna:

 • Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11 lutego 2016 r.

Stan Prawny na: 30 października 2016 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny