Trzeba wiedzieć

500+

Ważne:

Dz.U.2022.1577

Od 1 kwietnia 2016 r. uruchomiony został rządowy program Rodzina 500+. Dofinansowanie przysługuję także tym przedsiębiorcom, którzy mają na utrzymaniu dzieci.

Cele i założenia programu:

Głównym celem programu jest wsparcie w wychowywaniu dzieci poprzez częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem ich potrzeb życiowych dzieci oraz wychowaniem.

Zgodnie z założeniami programu, świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane jest na każde kolejne dziecko.

 

Świadczenie pobierać mogą:

 • rodzice,
 • jeden rodzic,
 • prawny opiekun,
 • faktyczny opiekun.

 

Z Programu 500+ mogą korzystać:

1. obywatele Polski,
2. cudzoziemcy, pod warunkiem, że:

 • stosuje się wobec nich przepisy o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych,
 • gdy wynika to z międzynarodowych umów dwustronnych,
 • gdy cudzoziemiec posiada kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", ale z wyłączeniem obywateli państw trzecich:
 • posiadających pozwolenie na pracę na okres krótszy niż 12 miesięcy,
 • którzy przybyli do Polski na studia,
 • mogących pracować w oparciu o wizę.

Cudzoziemcy mają prawo do pobierania świadczenia jedynie pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski przez cały okres pobierania świadczenia. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy dwustronne umowy międzynarodowe lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

W celu uzyskania świadczenia osoba uprawniona do pobierania powinna wystąpić z wnioskiem i załącznikami do urzędu gminy lub miasta właściwym dla swego miejsca zamieszkania.

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze musi zawierać:

 • Dane osoby starającej się o świadczenie (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL),
 • Dane dzieci będących pod opieką osoby składającej wniosek (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, stan cywilny).

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to każdego członka rodziny. Zaświadczenie powinno zawierać dane o wysokości dochodu, należnego podatku i składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
 • zaświadczenia o innych dochodach,
 • oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego,
 • zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia (np. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego).

 

500+ a prowadzenie działalności gospodarczej.

Świadczenie 500+ nie podlega opodatkowaniu jako dochód w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Także przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie podatku liniowego, nie dopuszczającego zasadniczo możliwości korzystania z ulg (w tym ulg na dzieci), mogą zostać beneficjentami programu 500+ i pobierać świadczenie bez odprowadzania od niego podatku.

Strata taka uznawana jest możliwa do odjęcia od dochodu w latach następnych dla potrzeb opodatkowania.

Podstawa Prawna:

 • Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11 lutego 2016 r. (Dz.U.2022.1577)

Stan Prawny na: 30 października 2016 r.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT