Porady eksperta

Zwiększenie emerytury nauczycielskiej

Pytanie z dnia 7 stycznia 2017

Przedstawiony problem prawny: zwiększenie emerytury nauczycielskiej

Odpowiedź na problem prawny:

Pytający od 1999 roku jest na emeryturze nauczycielskiej, w chwili obecnej nieprzerwalnie od 3 lat prowadzi kiosk ruchu na podstawie umowy agencyjnej.

W związku z powyższym powstaje pytanie czy tego typu praca jest traktowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – dalej: ZUS – jako praca, która wpłynie na zwiększenie wysokości pobieranej emerytury?

Po pierwsze, co do zasady praca zarobkowa w trakcie pobierania emerytury z ZUS może ale nie musi wpłynąć na jej wysokość. Warunkiem koniecznym do spełnienia przez osobę pracującą, pobierającą świadczenia z ZUS jest odprowadzanie składki na ubezpieczenia społeczne. Uzyskane w ten sposób zarobki mogą podnieść podstawę wymiaru emerytury, gdy wskaźnik podstawy wymiaru obliczony jest z uwzględnieniem tych zarobków i będzie wyższy od poprzedniego.

Ważne jest, aby emeryt złożył wniosek do ZUS o doliczenie stażu z tytułu wypracowania nowego okresu, np.: pracy na podstawie umowy agencyjnej. Może również złożyć wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury z uwzględnieniem zarobków uzyskanych po jej przyznaniu.

Na marginesie, na szczególną uwagę zasługuje podpisana przez Prezydenta RP w dniu 19 grudnia 2016 r. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 38) – dalej jako: Ustawa o emeryturach i rentach.

W związku tym nowelizacji podlega Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj.: Dz. U. 2016 r. poz. 887) – dalej jako: FUS – jak również Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj.: Dz. U. 2016 r. poz. 1379) – dalej jako: KN.

Zgodnie z nowelizacją art. 25 ust. 1b Ustawy FUS stanowi, że jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę częściową lub emeryturę na podstawie przepisów np.: art. 88 KN podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w znowelizowanym art. 24 ust. 1 FUS – ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z przepisem przejściowym art. 21 Ustawy o emeryturach i rentach nauczyciele, którzy spełnili warunki określone w art. 88 ust. 2a KN oraz:

  • przed dniem wejścia w życie Ustawy o emeryturach i rentach osiągnęli wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a nie osiągnęli wieku o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy FUS, w brzmieniu obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, albo
  • od dnia wejścia w życie Ustawy o emeryturach i rentach do dnia 31 sierpnia 2018 r. osiągną wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn

mogą skorzystać z tego uprawnienia po uprzednim rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy albo rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 38;
  • art. 24 ust. 1 art. 25 ust. 1b Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj.: Dz. U. 2016 r. poz. 887);
  • art. 88 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj.: Dz. U. 2016 r. poz. 1379)

Stan prawny aktualny na dzień 12 stycznia 2017 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst