Porady eksperta

Zmiana umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę z datą wsteczną

Zawarcie umowy o pracę jest skuteczne z dniem złożenia oświadczenia woli o zawarciu umowy przez pracownikaprzedstawiciela pracodawcy.

Oświadczenie woli uznawane jest za złożone od chwili do osoba której składało się oświadczenie mogła się z nim zapoznać.  Obie strony mogą w umowie postanowić od kiedy umowa będzie miała zastosowanie. To znaczy jakie stosunki, zobowiązania stron od jakiej daty umownej, w tym przypadku za objęcie stanowiska pracy. Umowa wejdzie w życie z dniem podpisania (złożenie oświadczenia woli).

Dokonane czynności prawne wywołują skutki wynikające z zasad ustawy, z zasad współżycia społecznego oraz ustalonych zwyczajów, a więc nie mogą się im sprzeciwić

Jak wskazuje art. 58 Ustawy z dnia 26 czerwca 1964 r. kodeks cywilny

 

„Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.”

Doktryna i orzecznictwo, uwzględniają możliwość zawarcia umowy z datą przyszłą.

Wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 29 października 2007 r. sgn, akt II PK 56/07, OSNP 2008/23–24/350 wskazuje, że: 

(...) w pierwszej kolejności należy zauważyć, że zdefiniowany w art. 22 § 1 k.p. stosunek pracy nawiązuje się – w myśl art. 26 k.p. – w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy (art. 29 § 1 pkt 5 k.p.), a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy. Przepis art. 26 k.p. przewiduje więc możliwość określenia w umowie o pracę późniejszego terminu nawiązania stosunku pracy niż dzień zawarcia tej umowy i to bez żadnych ograniczeń w czasie, a nadto nie uzależnia powstania stosunku pracy od faktycznego rozpoczęcia pracy przez pracownika (....).

W dniu nawiązania stosunku pracy rozpoczyna się okres zatrudnienia. Jeżeli więc strony wskazały w umowie o pracę dzień rozpoczęcia pracy późniejszy niż data zawarcia umowy, okres pomiędzy zawarciem umowy a nawiązaniem stosunku pracy nie jest traktowany jako okres zatrudnienia, a pracownikowi nie przysługują w tym okresie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy. Natomiast w okresie między zawarciem umowy o pracę a terminem określonym w niej jako data nawiązania stosunku pracy, umowa ta może być rozwiązana na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie pracy.

Wyjątkiem dla powyżej wskazanych sytuacji może być sytuacja właśnie  gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej spełnia wszelkie przesłanki dla zatrudnienia zgodnie z przepisami kodeksu pracy, w takim przypadku zleceniobiorca może wnieść pozew do sądu pracy o ustalenie stosunku pracy, o ile pracodawca nie skoryguje treści umowy łączącej strony, a praktycznie nie zawrze umowy, o której była wyżej mowa

Podstawa prawna:

  • Ustawy z dnia 26 czerwca 1964 r. kodeks cywilny

Stan prawny na 28 maja 2019 roku

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny