Porady eksperta

Zmiana regulaminu sklepu internetowego

Zapytanie:

Czy administrator sklepu internetowego może dokonywać samodzielnie zmian w regulaminie funkcjonowania sklepu, także w zakresie obowiązujących użytkowników opłat i prowizji?

Użytkownik serwisu, który zadał pytanie prowadzi sprzedaż internetową w oparciu o popularny polski system sprzedażowo-aukcyjny Allegro. Od 1 czerwca 2020 r. weszły w życie zmiany regulaminu tego sklepu internetowego, wedle którego zmieniły się zasady naliczania prowizji od dokonywanych za pośrednictwem tego serwisu transakcji. Użytkownik pyta, czy Allegro miało prawo dokonać zmiany o takim charakterze?

Odpowiedź:

1) Użytkowników sklepu obowiązują postanowienia regulaminu

W praktyce funkcjonowania sklepów internetowych standardowym zbiorem postanowień, ustaleń i regulacji opisującym warunki wzajemnej relacji pomiędzy administratorem sklepu internetowego a jego użytkownikami jest regulamin. Od użytkowników serwisu przeważnie wymaga się akceptacji jego treści na etapie rejestracji konta.

Regulamin stanowi jeden z modelowych (wedle Kodeksu cywilnego – art. 384) rodzajów „wzorca umowy”. Wzorzec wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy. Reguła ta zostaje doprecyzowana w kontekście relacji zawieranych online. Zgodnie z §4 przywołanego artykułu:

 

jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

Warto zwrócić uwagę, że z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 3511)

strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Co więcej, kodeks cywilny nie zawiera regulacji dotyczących umów zawieranych pomiędzy administratorami „sprzedażowych” serwisów internetowych a przedsiębiorcami korzystającymi z ich systemu w ramach prowadzenia własnych działalności.

Akceptując postanowienia regulaminu serwisu internetowego, użytkownicy wchodzą zatem z jego administratorem w relację umowną. Zmiany jej warunków będą przebiegać zgodnie z regulacjami zawartymi najczęściej w treści zaakceptowanego wzorca umowy, czyli właśnie regulaminu serwisu internetowego. 

2) Zmiana dokonana w Regulaminie Allegro

Przechodząc do analizy konkretnej kwestii wskazanej przez użytkownika, należy odnieść się do postanowień regulaminu serwisu Allegro, który został opublikowany na stronie serwisu („Regulamin”).

Zmiana, do której odnosi się zapytanie użytkownika, objęła postanowienie zawarte w Załączniku nr 4 do Regulaminu (część III, ustęp 2), wedle nowego wydania którego „wysokość prowizji zależy od ceny końcowej Towaru oraz kosztów dostawy jaką wybrał Kupujący”.

Należy mieć na uwadze, że nowe warunki rozliczeń pomiędzy Allegro a użytkownikami nastąpiły w drodze zmiany załącznika do Regulaminu. Co istotne, zgodnie z ust. 18.1. Regulaminu, wszystkie załączniki stanowią jego integralną część. Tym samym reguły dotyczące zmian Regulaminu pozwalają też na zmianę załączników.

Zgodnie z przyjętą przez Allegro systemem funkcjonowania systemu każdy użytkownik w ramach rejestracji przechodzi procedurę jej potwierdzenia. Jest to istotne, gdyż wedle ust. 2.5. Regulaminu: 

z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Allegro.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Allegro.pl w ramach Allegro, na warunkach określonych w Regulaminie.

W praktyce zatem korzystając z serwisu użytkownik stanowi stronę umowy zawartej z Allegro, której realizacja następuje na podstawie postanowień Regulaminu. Tak długo jak Regulamin obowiązuje i jego postanowienia nie sprzeciwią się naturze umowy, przepisom ustawy ani zasadom współżycia społecznego, zawarte w jego treści regulacje wiążą użytkowników i określają warunki, na których mogą oni korzystać z serwisu. Dotyczy to w szczególności kwestii rozliczeń pomiędzy użytkownikiem a Allegro.

3) Regulamin może być zmieniany

Ponadto, zgodnie z ust. 14.1 Regulaminu, Allegro zastrzega, że jest ono uprawnione do dokonywania samodzielnej zmiany treści Regulaminu w określonym tam zakresie, który obejmuje jednak również zmiany cennika (litera „c” przywołanego ustępu).

Wedle opisanej w dalszej części tego ustępu procedury, Allegro powinno poinformować użytkowników o zmianie treści Regulaminu najpóźniej 15 dni przed dniem ich wejścia w życie. W przypadku analizowanej zmiany należy uznać, ze warunek ten został spełniony, o zmianie dotyczącej prowizji użytkownicy byli informowani jeszcze przed 2 kwietnia 2020 r., kiedy to miało wedle pierwotnych założeń Allegro wejść w życie zmienione postanowienie.

Co więcej, zgodnie z ust. 14.2 Regulaminu użytkownik serwisu przy jego pierwszym logowaniu w Allegro, licząc od chwili wejścia w życie zmian, powinien zostać powiadomiony o zmianach i o warunkach ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się wedle postanowień Regulaminu nie tylko przedstawienie Allegro oświadczenia w tym zakresie, ale również automatyczne odnowienie oferty zlecone przez użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w Allegro, jak również pierwszą czynność dokonaną przez Użytkownika w Allegro, po wejściu w życie zmian jeśli Użytkownik pozostaje w tym czasie zalogowany. W praktyce, aktywne korzystanie z systemu po wejściu w życie zmian może być interpretowane jako wyrażenie zgody na nowe postanowienia Regulaminu.

Odpowiadając na postawione przez użytkownika pytanie należy uznać, że Allegrowedle postanowień obowiązującego Regulaminu jest uprawnione do dokonywania jego zmian, w tym zmiany dotyczącej innego niż dotychczas systemu naliczania prowizji od użytkowników.

Porada została przygotowana przez prawników Kancelarii Gessel, Koziorowski Sp. k.

Podstawa prawna(stan na dzień 15.06.2020 roku):

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny