Porady eksperta

Zatrudnianie kierowców w szkole nauki jazdy

Jeżeli już prowadzisz szkołę nauki jazdy, lub ją zakładasz to na sam początek przypominamy, że dla uzyskania statusu „Centrum Kształcenia Kierowców” musisz zatrudniać co najmniej jednego instruktora (bądź sam spełniać poniższe kwalifikacje), który ma odpowiednie uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców. Omawiany instruktor musi także mieć prawo do prowadzenia szkoleń, w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy, określonej we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Jeżeli nie spełnisz powyższego warunku, Twoi kursanci mogą nie zostać dopuszczeni do egzaminu państwowego.

Aktualnie zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, zajęcia/szkolenia w ośrodku prowadzą  

instruktor lub będący instruktorem przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców

, zapis taki został zmieniony w ustawą zmieniającą ustawę o kierujących pojazdami z dnia 26 czerwca 2014 roku. Jest to informacja istotna, albowiem zmiana w ustawie usunęła sformułowanie

Zajęcia podczas szkolenia prowadzą: zatrudniony w ośrodku szkolenia instruktor…

Wcześniejsze brzmienie artykułu wskazywało, że zajęcia prowadzić powinny tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (co było wysoce krytykowane).

W aktualnym brzmieniu przepisu, zajęcia/szkolenie prowadzone może być także na podstawie umowy „zlecenia” z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, bądź umowy o świadczenie usług, jeżeli instruktor prowadzi w tym zakresie swoją indywidualną działalność gospodarczą.

Z ostrożności, wskazujemy także, w doktrynie, rozważa się możliwość prowadzenia przez instruktora szkolenia na podstawie umowy o dzieło. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2000 r. (sygn. akt IV CKN 152/00 OSNC 2001/4/63), kryterium wskazującym na odróżnienie umowy o dzieło od umowy o świadczenie usług do której mają zastosowanie przepisy o umowie zlecenia (art. 750 Ustawy z dnia 26 czerwca 1964 roku, kodeks cywilny) jest możliwość poddania umówionego rezultatu (dzieła) sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych. Efekt osiągnięty w wyniku realizacji umowy zawartej pomiędzy skarżącym i a wspomnianym instruktorem szkolenia nie może być poddany sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych, a to z powodu braku konkretyzacji przedmiotu tej umowy. Instruktor nie wykonuje więc w ocenie Sądu Najwyższego dzieła,  a to oznacza, że będzie to świadczenie tzw. „innych usług”, a nie wprost „zlecenia”. Mają tu zastosowanie przepisy art. 750 kc, który stanowi, że 

Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Instruktor, który będzie prowadził szkolenie/zajęcia może w pracy wykorzystywać swój samochód, pod warunkiem, że jest to samochód dopuszczony do ruchu i odpowiednio przystosowanym do nauki jazdy. Musi on spełniać wymagania określone w przepisach, dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Samochód przeznaczony do nauki jazdy musi być odpowiednio oznakowany - powinien mieć na dachu kwadratową, niebieską tablicę z białą literą "L". Na drzwiach, po obu stronach auta, powinna być też umieszczona nazwa i adres ośrodka szkolenia kierowców.

Jeżeli kierowca będzie do pracy w ośrodku (centrum) wykorzystywał swój samochód, ważne by w umowie dokładnie ustalić kwestię odpowiedzialności, zarówno w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego w tym dostoswanych do celów szkolenia kierowców (aktualne badania techniczne, trójkąt ostrzegawczy, gaśnice itp…), jak i kwestie wykupienia ubezpieczenia samochodu nie tylko zwykłego OC i AC. Strony umowy mając to na uwadze dokładnie powinny umówić się kto ponosi jakie koszty, oraz odpowiedzialny jest by wykorzystywany pojazd nie stanowił zagrożenia w ruchu lądowym ani dla kursantów, ani dla ośrodka (centrum), który będzie odpowiadał za osobę (podmiot) którym się posługuje.  

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U 2019.341);
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U 2019. 1445);

Stan prawny na dzień: 18 października 2019

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny