Porady eksperta

Zamiana wspólników w spółce jawnej

Użytkownik naszego serwisu prowadzi spółkę jawną wraz ze wspólnikiem. Użytkownik chce dokonać zmiany wspólników spółki poprzez wystąpienie jednego ze wspólników i wstąpienie nowego. Użytkownik zwrócił się do nas z zapytaniem w jaki sposób dokonać opisanej powyżej zmiany zgodnie z przepisami.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów.

Na wstępie wskazujemy, że spółka jawna to spółka osobowa, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą. Ustalenia pomiędzy wspólnikami regulowane są w szczególności w umowie Spółki zgodnie z wolą wspólników. Zmiana składu wspólników spółki jawnej powoduje zmianę umowy spółki (chyba, że umowa spółki w ogóle wyklucza taką możliwość).

 Zmiana umowy spółki powinna nastąpić zgodnie z wymogiem wskazanym w ustawie oraz umowie spółki. W zakresie zmian umowy spółki w tym zmiany wspólników należałoby więc w szczególności dokonać analizy umowy przedmiotowej spółki. Tylko w takiej sytuacji możliwe jest udzielenie poprawnej, zgodnej z prawem i stanem faktycznym rekomendacji.

Zmiana wspólników w spółce jawnej może nastąpić w szczególności poprzez:

  • wejście na miejsce dotychczasowego wspólnika, nowego wspólnika, który nabywa ogół praw i obowiązków w spółce od dotychczasowego wspólnika;
  • przystąpienie nowego wspólnika do spółki z równoczesnym wystąpieniem z niej dotychczasowego wspólnika bez przeniesienia między nimi uprawnień.

Przyjmując hipotetyczne założenia, że umowa spółki nie zawiera szczegółowych postanowień w tym zakresie wskazujemy, że najbardziej popularną formą zmiany wspólników w spółce jawnej jest dwukrotna zmiana umowy spółki po raz pierwszy poprzez przystąpienie nowego wspólnika do spółki, oraz następnie poprzez wystąpienie jednego z wspólników. Należy także pamiętać, że jeżeli umowa spółki nie wskazuję inaczej do zmiany wspólników spółki jawnej wymagana jest zgoda wszystkich jej pozostałych wspólników.

Wraz ze wstąpieniem nowego wspólnika do spółki powinien on wnieść wkład pieniężny, odpowiadający spłacie wspólnika występującego ze spółki. Wysokość wkładu powinna zostać ustalona przez strony.

Należy pamiętać, że wspólnik występujący ze spółki powinien otrzymać spłatę swojego udziału kapitałowego w spółce, chyba że strony umówią się w sposób odmienny. Kapitał spółki można ustalić na podstawie wysokości majątku spółki wskazanej w bilansie finansowym spółki.

Rozwiązaniem najczęściej stosowanym przez wspólników jest określnie spłaty poprzez wysokość kwoty kapitału pierwotnie wniesionego przez wspólnika do spółki.

Rekomendujemy dodatkowo przygotowanie porozumienia podpisanego pomiędzy wszystkimi wspólnikami spółki dotyczącego zmiany umowy spółki oraz opisującego procedurę zmiany wspólników, wraz z określeniem wysokości kapitału spółki.

Takie rozwiązanie sytuacji powoduje skutek finansowy w postaci obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej po stronie występującego wspólnika.

Drugim możliwym rozwiązaniem jest sprzedaż udziałów oraz ogółu praw i obowiązków pomiędzy wspólnikami. Przeniesienie praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej może nastąpić poprzez umowę sprzedaży, umowę zamiany, umowę darowizny, itp.

Jako ogół praw i obowiązków wspólnika definiuje się wszystkie prawa oraz obowiązki wspólnika w spółce.

Należy pamiętać, że możliwe jest wyłącznie przeniesienie wszystkich praw i obowiązków wspólnika spółki jednocześnie, a nie dokonywanie tej czynności pojedynczo.

Szczegółowo, o tym jak dokonać przeniesienia praw i obowiązków w spółce osobowej piszemy w naszej poradzie Nowy Wspólnik w miejsce ustępującego w spółce osobowej.

Należy pamiętać, że każdorazowo należy dokonać zmiany w KRS w zakresie wspólników spółki.

Stan prawny na 17 maja 2021 roku

Zobacz także:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j.)

Podatek od spadków i darowizn

Wielokrotnie podatnicy otrzymujący spadek / darowiznę zastanawiają się jak rozliczyć się z tego majątku z urzędem skarbowym.

Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej: „Ustawa”) wykonanie przysporzenia z majątku darczyńcy na majątek obdarowanego (darowizny) wynikające ze spadku skutkują powstaniem tzw. obowiązku podatkowego.

Wysokość podatku zależy od grupy podatkowej do której należy spadkodawca i spadkobierca bądź darczyńca i obdarowany oraz od wysokości majątku stanowiącego spadek / darowiznę zgodnie z nadwyżką podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.

Grupy podatkowe kształtowane są zgodnie z bliskością pokrewieństwa / powinowactwa stron.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny