Porady eksperta

Zakup samochodu osobowego przez przedsiębiorcę pozostającego na ryczałcie – rozliczanie kosztów uzyskania przychodu

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019

Planując zakup pojazdu mechanicznego dla prowadzenia działalności gospodarczej, warto mieć na uwadze pewne kryteria, które mogą umożliwić częściowe bądź całkowite rozliczenie jego kosztów w ramach działalności.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, który wybrał rozliczanie się w formie podatku zryczałtowanego, nie może o uwzględniać w obliczonym podatku poniesionych przez nich kosztów uzyskania przychodów. Na wysokość ustalonego ryczałtu wpływa jedynie osiągany przychód. Oznacza to, że (poza wyjątkami enumeratywnie wskazanymi w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) przedsiębiorca ryczałtowiec nie skorzysta z odliczenia kosztów zakupu i eksploatacji samochodu osobowego jako kosztu uzyskania przychodu.

 

800x400 2

Ma on jednak możliwość odliczania od przychodów stratę z danego roku (oraz z lat ubiegłych) oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 i art. 26h ust. 1 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako „Ustawa o PIT”), jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym, np.:

 • składek poniesionych z tytułu ubezpieczenia społecznego;
 • zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu;
 • wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne;
 • wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł
 • niektórych darowizn;
 • wydatków poniesionych w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (którego podatnik jest właścicielem) do wysokości 53 000 złotych.

Zgodne z ustawą o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:

 • 225 000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym;
 • 150 000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Oznacza to, że odpisów z tytułu zakupu samochodu osobowego przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych może dokonywać jedynie do górnej granicy powyżej wskazanych kwot. Szczegółowe zasady dokonywania np. odpisów amortyzacyjnych w 2019 roku w związku z eksploatacją środka trwałego oraz limity procentowe rzeczywiście poniesionych kosztów mogące być uznane za koszty uzyskania przychodu opisane są tutaj.
W nawiązaniu do wspomnianego dokumentu warto dodać, iż „nievatowcy” mają możliwość ujęcia w kosztach jedynie 75% wartości brutto całego zakupu.

Aby określony wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • zostać poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • być definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostawać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zostać poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów,
 • być należycie udokumentowany,
 • nie znajdować się w grupie wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387)
 2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 43).

Stan prawny na: 28 listopada 2019 roku

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny