Porady eksperta

Zakup samochodu osobowego przez przedsiębiorcę pozostającego na ryczałcie – rozliczanie kosztów uzyskania przychodu

Planując zakup pojazdu mechanicznego dla prowadzenia działalności gospodarczej, warto mieć na uwadze pewne kryteria, które mogą umożliwić częściowe bądź całkowite rozliczenie jego kosztów w ramach działalności.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, który wybrał rozliczanie się w formie podatku zryczałtowanego, nie może o uwzględniać w obliczonym podatku poniesionych przez nich kosztów uzyskania przychodów. Na wysokość ustalonego ryczałtu wpływa jedynie osiągany przychód. Oznacza to, że (poza wyjątkami enumeratywnie wskazanymi w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) przedsiębiorca ryczałtowiec nie skorzysta z odliczenia kosztów zakupu i eksploatacji samochodu osobowego jako kosztu uzyskania przychodu.

 

800x400 2

Ma on jednak możliwość odliczania od przychodów stratę z danego roku (oraz z lat ubiegłych) oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 i art. 26h ust. 1 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako „Ustawa o PIT”), jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym, np.:

 • składek poniesionych z tytułu ubezpieczenia społecznego;
 • zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu;
 • wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne;
 • wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł
 • niektórych darowizn;
 • wydatków poniesionych w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (którego podatnik jest właścicielem) do wysokości 53 000 złotych.

Zgodne z ustawą o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:

 • 225 000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym;
 • 150 000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Oznacza to, że odpisów z tytułu zakupu samochodu osobowego przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych może dokonywać jedynie do górnej granicy powyżej wskazanych kwot. Szczegółowe zasady dokonywania np. odpisów amortyzacyjnych w 2019 roku w związku z eksploatacją środka trwałego oraz limity procentowe rzeczywiście poniesionych kosztów mogące być uznane za koszty uzyskania przychodu opisane są tutaj.
W nawiązaniu do wspomnianego dokumentu warto dodać, iż „nievatowcy” mają możliwość ujęcia w kosztach jedynie 75% wartości brutto całego zakupu.

Aby określony wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • zostać poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • być definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostawać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zostać poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów,
 • być należycie udokumentowany,
 • nie znajdować się w grupie wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387)
 2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 43).

Stan prawny na: 28 listopada 2019 roku

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny