Porady eksperta

Wynajem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności gospodarczej

Kwestię możliwości wskazania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej „CEiDG”) przez najemcę lokalu użytkowego, bez wiedzy wynajmującego, adresu najmowanego lokalu jako adresu siedziby oraz miejsca prowadzenia swojej działalności reguluje ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, która w art. 16 przewiduje zasadę domniemania prawdziwości danych wpisanych do CEIDG.

Powyższe oznacza, że osoba fizyczna wpisana do CEiDG, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEiDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana do CEiDG nie ponosi odpowiedzialności.

Natomiast, stosownie do art. 7 ustawy o CEiDG wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy, składa się m. in. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG.

 

Oświadczenia, o których mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenia zawiera w nich klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zgodnie z przepisem art. 233 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia osoba składająca fałszywe oświadczenie może podlegać karze pozbawienia wolności nawet do 8 lat!

W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEiDG, minister właściwy do spraw gospodarki, z urzędu lub na wniosek osoby przedstawiającej dowód posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie przedsiębiorcy (w tym przypadku będzie to wynajmujący) wzywa przedsiębiorcę do przedstawienia dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nie przedstawi dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie lub nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie adresów, o których mowa minister właściwy do spraw gospodarki wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEiDG.

Biorąc pod uwagę powyższe, wskazanie adresu siedziby naszej działalności, bez zgody i wiedzy wynajmującego, może zrodzić istotne i negatywne konsekwencje po stronie prowadzącego tę działalność. Przede wszystkim, jednakże, stanowi naruszenie obowiązujących przepisów.

W przypadku zdecydowania się na najem lokalu, którego adres ma nam posłużyć jako siedziba firmy oraz jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, zachęcamy do skorzystania z wariantu II naszego wzorca umowy najmu lokalu, który jest stworzony z myślą o przedsiębiorcy, który wynajmuje lokal w celu nie tylko prowadzenia siedziby, ale również prowadzenia w niej swojej działalności.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1291)
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292)
  3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950)

Stan prawny na dzień: 2 grudnia 2019 roku

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny