Porady eksperta

Wynajem domku na wsi powyżej 30 dni

domek-letniskowy

Użytkowniczka serwisu zwróciła się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej w następującym stanie faktycznym:

Prowadzę agroturystykę - wynajmuję dom na wsi całorocznie, ale krótkoterminowo. Otrzymałam propozycję od pośrednika zajmującego się rezerwacją zakwaterowania dotyczącą wynajmu do 90 nocy. Obawiam się jednak rezerwacji powyżej 30 dni z tego względu, że wynajmującym będzie przysługiwało prawo najemcy.

Obowiązujące przepisy prawne nie zawierają pojęcia działalności agroturystycznej. Termin „agroturystyka” nie występuje w ogóle w przepisach prawnych, choć istnieje wiele aktów prawnych, regulujących różne sprawy związane ze świadczeniem usług turystycznych. Na wstępie należałoby określić, co się kryje pod pojęciem agroturystyka i odnieść to znaczenie do obowiązujących regulacji prawnych.

Agroturystyka to forma turystyki obejmująca różnego rodzaju usługi terenów wiejskich, począwszy od zakwaterowania, poprzez częściowe lub całodniowe wyżywienie, wędkarstwo i jazdę konną, po uczestnictwo w pracach gospodarskich. Polega na wykorzystaniu walorów krajobrazu wiejskiego i uatrakcyjnianiu gościom pobytu, poprzez ich zaangażowanie w codzienne zajęcia w gospodarstwie, w tradycyjnym rzemiośle artystycznym (np. haftowanie, szydełkowanie), w obrzędach ludowych oraz w przygotowywaniu potraw regionalnych, połączonym z wypiekiem chleba, wyrobem serów lub wędlin. Traktowana jest jako alternatywne do rolnictwa źródło dochodu mieszkańców wsi.

Działalność agroturystyczna oferująca w/w usługi i prowadzona przez rolnika na terenie należącego do niego gospodarstwa rolniczego nie podlega rejestracji. Taka działalność korzysta też ze zwolnienia podatkowego lub preferencyjnych form opodatkowania. Nie wymaga też spełnienia warunków dla organizacji usług turystycznych. Wymaga jednak zgłoszenia obiektów noclegowych do ewidencji prowadzonej przez gminę jak i spełnienia określonych warunków technicznych, sanitarnych i p.poż. Rozszerzenie w/w oferty o świadczenia dodatkowych usług związanych z pobytem dla osób wynajmujących pokoje w gospodarstwie lub organizacją imprez okolicznościowych czy też wynajmem pokoi na inne cele niż wypoczynek powoduje utratę w/w przywilejów i konieczność zarejestrowania, opodatkowania i prowadzenia działalności gospodarczej na ogólnych zasadach.

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców działalność polegająca na wynajmowaniu przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczeniu w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów nie jest działalnością gospodarczą i jako taka nie wymaga rejestracji. Niemniej, aby powyższe usługi mogły korzystać z w/w przywileju muszą być świadczone przez rolników tj. osoby prowadzącej działalność rolniczą w posiadanym gospodarstwie rolnym. Przy czym dodać należy, że do prowadzenia działalności agroturystycznej nie jest konieczny tytuł własności gospodarstwa rolnego, wystarczające jest jego posiadanie na podstawie umów cywilno-prawnych np. dzierżawy (forma odpłatna), bądź użyczenia (forma nieodpłatna). Jednocześnie działalność może świadczenie innych usług związanych z pobytem turystów (usługi rekreacyjne, jazdy konne, przewóz bryczką, wynajmowanie łódek, udostępnianie łowisk, itp.).

Wynajmowanie odrębnych miejsc noclegowych, całych domów czy domków turystycznych lub przyczep mieszkalnych albo świadczenie usług małej gastronomii lub cateringu czy organizowanie innych imprez niż wypoczynek dla turystów (przyjęcia okolicznościowe, szkolenia, konferencje) jest już działalnością gospodarczą. Dotyczy to również usług agroturystycznych, gdy będą one prowadzone przez osobę nie mającą statusu rolnika lub gdy będą świadczone w innym miejscu niż gospodarstwo rolne.

Odnosząc się do pytania Użytkowniczki należy wskazać, że po przeanalizowaniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego brak jest podstaw do twierdzenia, aby rezerwacja domku powyżej 30 dni umożliwiała Klientom dochodzenie jakichkolwiek praw związanych ze stosunkiem najmu. Należy podkreślić przy tym, że podstawą jest umowa sporządzana pomiędzy właścicielem agroturystyki, a Klientami która w praktyce najczęściej ma postać umowy o świadczenie usług agroturystycznych.

Jednocześnie należy wskazać, zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zatem podpisując umowę na pobyt dłuższy niż 30 dni należy pamiętać o dochowaniu obowiązku meldunkowego wynikającego ze wskazanej ustawy

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 14 września 2022 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 172 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191).

Umowa najmu a umowa dzierżawy

Zarówno umowa najmu jak i umowa dzierżawy są umowami uregulowanymi w ustawie z dnia 23 czerwca 1964 roku kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”).

Umowę najmu regulują art. 659 – 679 (przepisy ogólne) oraz art. 680-692 k.c. (najem lokalu).

Celem umowy najmu jest uregulowanie zasad dotyczących czasowego korzystania z cudzej rzeczy. Zgodnie z przepisami ustawy zawierając umowę najmu wynajmujący oddaje najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony. Najem jest umową zobowiązującą, konsensualną, wzajemną i odpłatną.

Umowę dzierżawy regulują art. 693-709 k.c.

Umowa dzierżawy jest umową wzajemną, zgodnie z którą wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz lub prawo do używania i pobierania pożytków, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Umowa dzierżawy podobnie do umowy najmu jest umową zobowiązującą, konsensualną, wzajemną i odpłatną.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT