Porady eksperta

Świadczenie postojowe wypłacane w związku z epidemią COVID-19 dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

W związku z panującą epidemią COVID-19, dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej istnieje możliwość składania wniosków o świadczenie postojowe.

Świadczenie postojowe stanowi środki finansowe rekompensujące utratę przychodów.

Ze świadczenia postojowego skorzystać może każdy, kto wykonuje umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło), jeżeli spełni odpowiednie warunki.

Warunki, które musi spełnić zleceniobiorca/wykonawca, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej to:

 • zawarcie umowy cywilnoprawnej przed 1 kwietnia 2020 r;
 • wykazanie, że przychód uzyskany przez zleceniobiorcę/wykonawcę z umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, złożenia wniosku o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (obecnie jest to 15 681 zł);
 • nieposiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
 • zamieszkanie na terytorium Polski oraz posiadanie obywatelstwa RP lub posiadanie prawa czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP;
 • brak możliwości wykonywania umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Wysokość świadczenia postojowego wynosi 2080,00 zł brutto dla osób, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, złożenia wniosku o świadczenie postojowe, wynosił powyżej 1299,99 zł. Jeżeli suma przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku była niższa, niż 1299,99 zł brutto, to wnioskowana wysokość świadczenia postojowego stanowi wartość sumy wynagrodzeń z tych umów zawartych w miesiącu poprzednim.

Aby otrzymać świadczenie postojowe zleceniodawca/zamawiający powinien złożyć wniosek RSP-C.

Wnioski złożyć można:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS;
 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl;
 • za pośrednictwem poczty;
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Wniosek o świadczenie postojowe do ZUS powinien zostać złożony najpóźniej w terminie  3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Aby zleceniodawca/zamawiający mógł złożyć wniosek o świadczenie postojowe, powinien uprzednio uzyskać oświadczenie zleceniobiorcy/wykonawcy, że nie podlega on ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów uzyskiwanych z innych umów.

Jeżeli zleceniobiorca/wykonawca zawarł więcej niż jedną umowę, każdy zleceniodawca/zamawiający powinien złożyć oddzielny wniosek o świadczenie postojowe dla każdej z umów. Nie ma możliwości złożenia wniosku łącznego dla kilku umów zawartych z kilkoma oddzielnymi zleceniodawcami/ zamawiającymi.

Świadczenie postojowe może zostać wypłacone 3 - krotnie.

Kolejne świadczenie postojowe, wypłacane jest na podstawie nowego wniosku. Kolejny wniosek może być złożony nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

Na chwilę obecną nie istnieje możliwość otrzymania świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych zawartych po 1 kwietnia 2020 roku, jednakże rekomendujemy śledzenie zmian w tym zakresie i kolejnych nowych aktów prawnych związanych z panującą epidemią COVID-19.

Rekomendujemy śledzenie serwisu mikroporady.pl, na którym stworzyliśmy specjalną zakładkę „Pomoc dla Mikro Firm w obliczu Pandemii COVID-19” gdzie każdego dnia staramy się dostarczyć mikro i małym przedsiębiorcom nowe, ważne dla nich informację, oraz serwisów rządowych w szczególności: https://www.gov.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Stan prawny na dzień 29 kwietnia 2020 roku.

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny