Porady eksperta

Świadczenia przysługujące przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą w związku z wypadkiem przy pracy

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, na podstawie ustawy z dnia 3 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 300), podlegają obowiązkowym składkom emerytalnym, zdrowotnym i wypadkowym. Ponadto, dobrowolnie mogą opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe. Powyższe istotne jest ze względu na rozważanie kwestii wypłaty odpowiednich świadczeń z ZUS w sytuacji, gdy miał miejsce wypadek przy pracy.

 „Wypadek przy pracy” zdefiniowany został w ustawie z dnia 30 października 2020 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1205, dalej jako „Ustawa”), jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Za wypadek przy pracy, zgodnie z Ustawą, uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas, między innymi, uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe, wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, a także, co istotne w omawianym przypadku - wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej, jak i wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wobec tego zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy, za wypadek przy pracy można uznać również takie zdarzenie, które jednocześnie spełnia następujące przesłanki - jest nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć oraz pozostające w związku z pracą.

Ważne:

Pamiętaj jednakże, że nie każde zdarzenie powodujące uraz, które wydarzyło się w miejscu pracy lub pozostawało w związku z pracą może być uznane za wypadek przy pracy, od którego zależy wypłata świadczeń.

Dostępny na stronie internetowej ZUS

formularz EWYP

Więcej

Ocena w tym zakresie przeprowadzana jest każdorazowo i zależy od uznania przez organ, że dany stan faktyczny wyczerpuje przesłanki „nagłości” i „zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną”.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i odprowadza obowiązkowe składki do ZUS, powinien niezwłocznie po tym, kiedy sam uległ wypadkowi przy pracy, zgłosić taki wypadek do ZUS (w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na siedzibę prowadzenia działalności). Oczywiście, jeśli nie jest możliwe niezwłoczne zgłoszenie wypadku, ze względu na stan zdrowia poszkodowanego, który przebywa przykładowo w szpitalu, należy to uczynić, gdy stan zdrowia będzie już na to pozwalał.

Zawiadomienie o wypadku można również przesłać pocztą lub złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS na www.zus.pl. W celu zgłoszenia należy wypełnić formularz EWYP

Pamiętaj, aby do zgłoszenia o wypadku załączyć wymagane przez ZUS dokumenty pozwalające na sporządzenie karty wypadku. Aktualne informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie internetowej ZUS.

Ważne:

Po zakończeniu leczenia przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z jednorazowego odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego. Aby je otrzymać, powinien złożyć w ZUS wniosek o przyznanie odszkodowania wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia (formularz OL-9), które wypełnia lekarz, zawierające m.in. informacje o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku i ewentualnie dokumentację medyczną oraz kartę wypadku. 

Po dokonaniu tych czynności ZUS wyznaczy termin badania przez lekarza orzecznika, który określi procent uszczerbku, jakiego doznał poszkodowany. Przedsiębiorca, w przypadku gdy opłacał dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe, ma również prawo do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego.

Stan prawny na dzień 17 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 3 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 300);
  2. Ustawa z dnia 30 października 2020 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1205);
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1618).

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny