Porady eksperta

Jednoosobowa działalność gospodarcza, wypadek, odszkodowanie

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą podlega obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne, dodatkowo może płacić dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe.

ZUS ma obowiązek przyznania przedsiębiorcy jednoorazowego odszkodowania

  • jeżeli przedsiębiorca w chwili wypadku jest objęty ubezpieczeniem wypadkowym;
  • na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stał się długotrwale lub stale niezdolny do pracy.

Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przedsiębiorca powinien złożyć wniosek ___ wraz z pełną dokumentacją medyczną, do której należy dołączyć:

  • dokumenty przedsiębiorstwa,
  • ksero dowodu osobistego,
  • opis przebiegu wypadku.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy, jako długotrwały  uszczerbek na zdrowiu definiuje się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu przez ponad 6 miesięcy, ale jest możliwa poprawa stanu zdrowia.

Na podstawie złożonych dokumentów ZUS ocenia stopień uszczerbku na zdrowiu  przedsiębiorcy i jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową i na tej podstawie wydaje decyzję o przyznaniu jednorazowego odszkodowania.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Jednorazowe odszkodowanie przyznaje się w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, który poniósł przedsiębiorca.

Przeciętne wynagrodzenie to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane dla celów emerytalnych. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłasza Prezes GUS w „Monitorze Polskim”. Kwota, która przysługuje za jeden procent uszczerbku na zdrowiu, zmienia się raz w roku i jej stawka obowiązuje od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego.

Ważne:

Pamiętaj, że wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, wywołane przez czynnik zewnętrzny (m.in. działanie maszyn, pojazdów i innych ludzi, oddziaływanie sił natury, zbyt duży wysiłek fizyczny związany z pracą), który zdarzył się podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

ZUS nie przyzna odszkodowania jeżeli do wypadku doszło z winy przedsiębiorcy (jego działania były niedbałe, powstały na skutek niedbalstwa bądź przedsiębiorca był pod wpływem alkoholu). Wypadek  przy pracy może teoretycznie zdarzyć się poza siedzibą firmy np. w trakcie podróży do klienta. Natomiast nieszczęśliwe zdarzenie, mające miejsce po zakończeniu pracy lub przed jej rozpoczęciem (np. wypadek samochodowy w drodze do firmy przed godzinami jej otwarcia) nie zostanie przez ZUS zakwalifikowany jako wypadek przy pracy, a tzw. wypadek w drodze do pracy lub z pracy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

 

Stan prawny na dzień: 3 czerwca 2019 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny