Porady eksperta

Sprzedaż ręcznie wykonanych wianków świątecznych, a obowiązek zgłoszenia dochodu

Użytkownik serwisu mikroporady.pl zwrócił się do nas z zapytaniem, czy w sytuacji sprzedaży ręcznie wykonanych wianków świątecznych, z których dochód wynosi około 1000,00 zł miesięcznie istnieje obowiązek zgłoszenia dochodu do odpowiednich organów.

W okresie przedświątecznym wiele osób podejmuje różnego rodzaju czynności celem uzyskania dodatkowych środków finansowych – np. poprzez sprzedaż rękodzieła. Jak się okazuje, w określonych sytuacjach można prowadzić przedświąteczną sprzedaż bez konieczności zakładania firmy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, można sprzedawać ręcznie wykonane ozdoby świąteczne bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej, jeżeli sprzedaż wyrobów ma charakter okazjonalny. Jest to jednorazowa lub sporadyczna sprzedaż, najczęściej majątku prywatnego. Podstawowym problemem jest tu jednak określenie, kiedy działalność zarobkowa przestaje być okazjonalna, a staje się ciągła i zorganizowana. Każda zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły jest już działalnością gospodarczą. Obostrzenia te wynikają z ustawy o podatku dochodowym i przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Należy również zaznaczyć, że to na podatniku ciąży obowiązek wykazania, że sprzedaż odbywa się okazjonalnie i ma charakter prywatnego zbycia, a cena nie odbiega od ceny rynkowej. Dowodem są wszelkie okoliczności wskazujące, że podatnik nie miał zamiaru prowadzić działalności.

Sprzedaż okazjonalna najczęściej nie rodzi potrzeby zapłaty podatku, o ile sprzedane przedmioty były w naszym posiadaniu dłużej niż 6 miesięcy. Także w zeznaniu rocznym nie ma obowiązku wykazywania dochodów uzyskanych z tej sprzedaży. By uniknąć nieporozumień i problemów z Urzędem Skarbowym najlepiej zachować zarówno dokumenty nabycia, jak i zbycia przedmiotu. W sytuacji przedstawionej w pytaniu prawopopodobnie sprzedawane wianki świąteczne są w posiadaniu użytkownika krócej niż 6 miesiecy.

Wówczas sprzedaż należy opodatkować według zasad ogólnych kwotą 18% podatku. Prywatną sprzedaż rzeczy ruchomych, w tym wyrobów rękodzieła rozlicza się w rocznym zeznaniu podatkowym na druku PIT-36 w wierszu nr 8 „Odpłatne zbycie rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. D ustawy”. Opodatkowany zostaje dochód, czyli kwota uzyskana ze sprzedaży pomniejszona o koszty jej uzyskania. Jeżeli kwota uzyskana będzie niższa niż poniesione koszty, wówczas nie ma obowiązku zapłacenia podatku. Jednak nadal istnieje obowiązek wykazania transakcji w zeznaniu rocznym. Należy jednocześnie pamiętać, że dla celów podatkowych sumuje się wszystkie dochody podatnika.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Warto zaznaczyć, że bardzo trudno jest odróżnić czy prowadzona przedświąteczna sprzedaż ręcznie wykonanych ozdób ma charakter okazjonalny czy ciągły.  Podatnik bierze na siebie negatywne konsekwencje związane z oceną, czy prowadzona przez niego działalność wymaga rejestracji.

Jeżel mamy wątpliwości czy sprzedaż nie spełnia przesłanek działalności gospodarczej warto zastanowić się nad możliwością prowadzenia działalności nieewidencjonowanej. Jest to kolejny sposób prowadzenia przedświątecznej sprzedaży wianków bez konieczności rejestracji firmy.

Działalność nierejestrowa, potocznie nazywana firmą na próbę jest działalnością nieewidencjonowaną, której prowadzenie nie wymaga rejestracji w CEIDG, urzędzie skarbowym oraz w GUS. Jest to drobna działalność zarobkowa, przy prowadzeniu której trzeba jednak ponosić podatek dochodowy. Chodzi o drobną sprzedaż bądź drobne usługi.

Możliwość prowadzenia firmy na próbę została wprowadzona w dniu 30 kwietnia 2018 roku przez ustawę Prawo przedsiębiorców. Działalność nieewidencjonowana polega na tym, że można ją prowadzić w bardzo prosty sposób, bez konieczności dopełniania zbyt wielu formalności. Definicja tego rodzaju firmy została zawarta w art. 5 ust 1 Prawa przedsiębiorców, zgodnie z którym nie jest działalnością gospodarczą działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Działalność nierejestrowa jest dobrym pomysłem, aby wypróbować niemalże każdy pomysł na biznes.

Prowadzenie firmy na próbę nie zwalnia jednak z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego z tytułu osiąganych dochodów. Przychody z prowadzenia działalności nierejestrowanej nie są zwolnione od podatku. Działalność nierejestrowa co prawda nie podlega obowiązkowi odprowadzania okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy, ale osiągane przychody i ponoszone koszty uzyskania przychodów powinny zostać wskazane w rocznym zeznaniu PIT- 36. Przychody z działalności nierejestrowanej zalicza się do tzw. „innych źródeł” przychodów i w ramach tego źródła ujmuje w rocznej deklaracji podatkowej. Mogą to być dodatkowe przychody z tytułu umów zlecenia czy też o dzieło. Firmę na próbę można opodatkować jedynie na zasadach ogólnych. Podatek dochodowy na zasadach ogólnych odprowadzamy w wysokości 17 % uzyskanego dochodu, po obniżeniu go o kwotę wolną od podatku. W sytuacji, w której dochód przekroczy

kwotę 85 528 zł, podatek dochodowy wyniesie 32% dochodu. Prowadząc Firmę na próbę, co do zasady nie ma obowiązku do ponoszenia podatku VAT. W takiej sytuacji obowiązuje zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Prowadząc więc działalność nierejestrową oczywistym jest, że nie przekroczymy wskazanego wyżej limitu.

Prowadząc działalność nierejestrową niema również obowiązku opłacania składek ZUS.

Jest kilka wymogów, które należy łącznie spełnić, aby rozpocząć prowadzenie firmy na próbę.

Można prowadzić działalność nieewidencjonowaną, jeżeli:

  • jesteśmy osobą fizyczną,
  • nie prowadziliśmy działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy,
  • miesięczny przychód z działalności nie przekroczy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia
    (w 2021 roku wynosi ono 2800 zł, więc miesięczny przychód nie może przekroczyć 1400 zł).

Przekroczenie ustawowego limitu zgodnie z art. 5 ust. 3 i 4 Prawa przedsiębiorców, skutkuje tym, że działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości przychodu. Wtedy należy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości przychodu. Zachęcamy do zapozania się z artykułem dotyczącym prowadzenia działalności nieewidencjonowanej pod linkiem: https://jestemszefem.pl/bank-wiedzy/akademia-pierwszej-firmy-krok-po-kroku/czy-zawsze-nalezy-rejestrowac-firme 

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień 20 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162 t.j. z dnia 2021.01.26)
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j. z dnia 2021.04.14)
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy (Dz.U.2020.2296 t.j. z dnia 2020.12.21)

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT