Porady eksperta

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług – obsługa strony internetowej

Użytkowniczka serwisu zwróciła się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej dotyczącej rozwiązania umowy o świadczenie usług dotyczącej obsługi strony sklepu internetowego. Wskazała, że nie jest zadowolona ze współpracy, a sam sklep nie przynosi oczekiwanych zysków, wobec czego zamierza zawiesić działalność. Do zapytania dołączyła umowę o świadczenie usług.

Przedmiotem umowy, o której mowa w zapytaniu jest świadczenie usługi obejmującej produkcję, utrzymanie i obsługę strony internetowej zawierającej sklep internetowy przez okres wskazany w umowie, według specyfikacji wynikającej z pakietu wybranego przez Użytkowniczkę. Zgodnie z §11 pkt. 11 załączonej do zapytania umowy, 

W związku z udzielonym przez XXX rabatem, o którym mowa w §6 ust. 1 Regulaminu, Klient zobowiązuje się nie rozwiązywać niniejszej Umowy przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta.

Należy mieć jednak na uwadze, że do umowy, o której w mowa w zapytaniu zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 750 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: k.c.) do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Przechodząc do odpowiednich przepisów o zleceniu, zgodnie z art. 746. k.c.

§ 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże, gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Postanowienie o braku możliwości wypowiedzenia umowy przed okresem, na który została zawarta należy zatem uznać za nieważne.      

W doktrynie wskazuje się, że ważnymi powodami mogą być zarówno zjawiska o charakterze powszechnym, jak i czynniki odnoszące się indywidualnie do stron. Jak trafnie wskazuje P. Machnikowski, ważnym powodem wypowiedzenia zlecenia przez dającego zlecenie jest przede wszystkim nieudzielenie mu przez przyjmującego zlecenie odpowiednich wiadomości o przebiegu sprawy, jak również uzasadniona utrata zaufania w uczciwość, staranność czy umiejętności przyjmującego zlecenie. Natomiast dla przyjmującego zlecenie ważnym powodem może być np. nieudzielenie mu przez dającego zlecenie potrzebnej zaliczki. Wypowiedzenie może zostać dokonane w każdym czasie, jednakże tylko do momentu, gdy zlecenie nie zostanie wykonane przez przyjmującego albo przy zleceniu stałym zawartym na czas określony, nie upłynie przewidziany w umowie czas istnienia zobowiązania. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie. Dla jego skuteczności nie jest przewidziane zachowanie żadnej formy szczególnej. Należy jednak pamiętać, że jeśli umowa zlecenia miała taką formę, wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem ograniczeń dowodowych.

Reasumując, w przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy rekomendujemy Użytkowniczce złożenie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej i doręczenie go na adres usługodawcy. Jako ważny powód uzasadniający wypowiedzenie należy wskazać brak oczekiwanych zysków, co skutkować może zawieszeniem działalności. Ponadto za ważny powód można również uznać brak należytej staranności czy umiejętności usługodawcy. 

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 8 lipca 2022 r.

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!