Porady eksperta

Rozliczenie roczne dochodów uzyskanych za granicą

Użytkownik naszego serwisu jest obywatelem Republiki Francuskiej i w roku podatkowym 2023 przebywał na terenie Polski powyżej 183 dni, gdzie wykonywał pracę zdalną na podstawie umowy o pracę. Samodzielnie opłacał zaliczki na podatek dochodowy oraz składkę zdrowotną i składki na ubezpieczenie społeczne. W tym samym roku został skierowany na dwie delegacje do państw trzecich (poza UE). Użytkownik pyta, czy rozliczając PIT-36 powinien złożyć wraz z nim załącznik ZG, skoro nie opłacał podatku dochodowego we Francji a także, czy może odliczyć koszt delegacji od przychodu. Jak dodaje – jego pracodawca nie ma siedziby w Polsce.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów:

 

Polska rezydencja podatkowa

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: „Ustawa PIT”) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. W ten sposób definiowany jest nieograniczony obowiązek podatkowy.

 Stosownie do treści art. 3 ust. 1a Ustawy PIT za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP uważa się każdą osobę fizyczną, która:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Nieograniczony obowiązek podatkowy i miejsce wykonywania pracy 

Zatem, jak wynika z powyższego, Użytkownik jest polskim rezydentem podatkowym i obciąża go podatek dochodowy od całości jego dochodów. Warto podkreślić, że nieograniczony obowiązek podatkowy jest istotnie powiązany z miejscem zamieszkania, względnie z centrum interesów życiowych. W tym względzie należy pomocniczo odwołać się do stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wyrażonego w piśmie z dnia 24 września 2020 r. znak 0114-KDIP3-2.4011.490.2020.1.JM:

miejsce opodatkowania dochodów z pracy, zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, uzależnione jest nie tyle od podmiotu wypłacającego wynagrodzenie, co od miejsca wykonywania pracy. Kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia kwestii, gdzie uzyskiwane są wynagrodzenia w zamian za świadczoną pracę najemną ma określenie miejsca jej wykonywania. Za miejsce wykonywania pracy należy uznać zawsze to miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa, kiedy wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie. Pierwszeństwo w opodatkowaniu dochodów z pracy najemnej ma zawsze to państwo, w którym praca jest wykonywana.

 

W naszej opinii podatek dochodowy winien zostać opłacony wyłącznie w Polsce. Wynika to z Artykułu 15 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku. Twierdzenie to znajduje również oparcie w treści Interpretacji indywidualnej – pisma z dnia 5 czerwca 2023 r., wydanego przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, znak 0115-KDIT2.4011.161.2023.2.ENB.

 

Załącznik – formularz ZG

Załącznik na formularzu ZG składa się m.in. wraz z deklaracją PIT-36. W naszej ocenie, skoro Użytkownik uzyskał dochód na terenie Polski, nie zaś za granicą, nie on ma obowiązku przedkładania przedmiotowego formularza. Jest on bowiem dedykowany dochodom uzyskiwanym za granicą.

 

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

 Stosownie do treści art. 44 ust. 1a pkt 1 Ustawy PIT, Użytkownik był (i jest) zobowiązany przez cały rok podatkowy, jeśli oczywiście pracuje i zarabia w Polsce, do opłacania bez wezwania zaliczek na podatek dochodowy. Pracownik staje się więc niejako płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którym co do zasady jest pracodawca. Odnosząc się do kwestii odliczenia kosztów delegacji od przychodu, nie jest to wykluczone, niemniej jednak zalecamy kontakt z biurem rachunkowym, właściwym oddziałem Urzędu Skarbowego, bądź też wystąpienie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

 

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa

w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

 

Dziękujemy

Stan prawny na dzień: 10 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.);
  2. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5)

Źródła:

  1. Pismo z dnia 5.06.2023 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0115-KDIT2.4011.161.2023.2.ENB, Opodatkowanie dochodów z pracy wykonywanej na rzecz francuskiej firmy oraz obowiązek wykazania ich w składanym zeznaniu podatkowym, http://sip.mf.gov.pl.;
  2. Pismo z dnia 24.09.2020 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP3-2.4011.490.2020.1.JM, PIT od wynagrodzenia rezydenta Białorusi, http://sip.mf.gov.pl.

 

Ryczałt a karta podatkowa

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą, podczas wyboru formy opodatkowania powinien kierować się nie tylko rachunkiem ekonomicznym, ale także rodzajem wykonywanej działalności. Podstawową i z reguły najczęściej stosowaną jest skala podatkowa (zasady ogólne), stanowiąca formę opodatkowania przychodów z działalności. Kolejną równie często wybieraną formą opodatkowania jest podatek liniowy, stanowiący korzystną alternatywę dla przedsiębiorców osiągających wysokie dochody, z uwagi na stałą stawkę podatku dochodowego. W dzisiejszym poradniku przedstawimy jednak dwie pozostałe – zryczałtowane formy opodatkowania, tj. kartę podatkową oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku drobnych usługodawców i niewielkich firm handlowych, dobrym rozwiązaniem jest karta podatkowa. Jest to najprostsza metoda rozliczeń i z Urzędem Skarbowym, skierowana przede wszystkim do osób prowadzących mniejsze zakłady usługowe czy handlowe. Metoda karty podatkowej polega na płaceniu co miesiąc ustalonej kwoty podatku. Jest ona niezależna od osiągniętych przychodów w danym okresie. Są to zazwyczaj małe kwoty, należy jednak pamiętać, że podatek trzeba zapłacić nawet, gdy w danym miesiącu działalność nie przyniosła przychodów.

Istotną korzyścią wynikającą z rozliczania się poprzez kartę podatkową jest brak obowiązku prowadzenia jakichkolwiek ewidencji. Wysokość podatku ustalana jest na podstawie rodzaju działalności oraz wielkości gminy, na terenie której przedsiębiorca funkcjonuje (liczba mieszkańców). Zgłoszenia tej formy opodatkowania dokonuje się wypełniając formularz PIT-16.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT