Porady eksperta

Reklama w obrocie elektronicznym

Pytanie z dnia 23 lipca 2015

Przedstawiony problem prawny: reklama w obrocie elektronicznym.

Odpowiedź na problem prawny:

W przedstawionym stanie faktycznym przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pragnie korzystać z powierzchni reklamowej na portalu internetowym swojego małżonka, z którym pozostaje w ustawowej wspólności majątkowej – nie prowadzącego działalności gospodarczej – poprzez administrowanie i zarządzenie reklamami zamieszczanymi przez reklamodawców pozyskiwanych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Co do zasady należy przyjąć, że współpraca taka jest możliwa zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Proces ten jest jednak złożony i powinien składać się z kilku etapów. Pierwszym etapem w naszej ocenie jest zawarcie cywilnoprawnej umowy odpłatnej z małżonkiem (bezpieczniejszy wariant) – takiej jak: umowa dzierżawy, czy najmu powierzchni reklamowej na stronie internatowej czy portalu internetowym. Małżonek nie prowadzący działalności gospodarczej „pośrednio” w szerokim ujęciu otrzymywać będzie wynagrodzenie, bowiem za wynagrodzenie uznaje się także korzyści niepieniężne, takie jak większa liczba odsłon, odwiedzin strony czy portalu internetowego – co Urząd Skarbowy może (ale nie musi) uznać za wynagrodzenie i od czego może być naliczany podatek, z tytułu świadczenia (przysporzenia) majątkowego.

Możliwe jest oczywiście zawarcie umowy nieodpłatnej takiej jak umowa użyczenia, natomiast wybór takiej współpracy powinien być w naszym przekonaniu poprzedzony złożeniem wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej.

Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są w imieniu Ministra Finansów. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany na podstawie art. 14b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699).

Wniosek ten należy złożyć do jednego z pięciu dyrektorów izb skarbowych: w Bydgoszczy, w Katowicach, w Łodzi, w Poznaniu oraz w Warszawie.

Właściwość organu (dyrektora izby skarbowej) uzależniona jest od dwóch czynników:

- miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy oraz

- podatku, którego dotyczy wniosek.

Zgodnie z art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

W tym miejscu wskazujemy, że porady E-punktu konsultacyjnego nie są poradami indywidulnymi, a jedynie mają na celu przedstawienia obowiązujących przepisów prawa dla przedstawionego zagadnienia prawnego. Informujemy także, iż udzielanie porad podatkowych wykracza poza zakres E-punktu konsultacyjnego, określony w Dziale II pkt. 4 Regulaminu udostępniania informacji i porad w systemie E-punktu konsultacyjnego w ramach serwisu Mikroporady.pl

Kolejnym etapem po wybraniu formy prawnej „współpracy” z małżonkiem i uzyskaniu indywidualnej interpretacji podatkowej od właściwego Dyrektora Izby Urzędu Skarbowego jest sporządzenie z reklamodawcą umowy o umieszczeniu reklamy/baneru reklamowego na stronie internetowej czy też w portalu internetowym.

Umowa ta jest umową nienazwaną, zawieraną na podstawie zasady swobody umów zgodnie z art. 353¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121).

Oznacza to, że nie jest ona uregulowana bezpośrednio ani w kodeksie cywilnym, ani w innych przepisach powszechnie obowiązujących. Dlatego bez względu na to jak nazwiesz umowę, ważniejsze będą jej dalsze postanowienia, które zgodnie z art. 353¹ Kodeksu cywilnego nie będą sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Patrz: Umowa o reklamę na stronie www

 

Podstawa prawna:

  • art. 353¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121);
  • 14b, 14f § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699).

Stan prawny aktualny na dzień 23 lipca 2015 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst