Porady eksperta

Przewóz odpadów

Użytkownik naszego portalu zwrócił się z pytaniem dotyczącym prawnego uregulowania przewozu odpadów. Pragnie on poszerzyć profil działalności swojego przedsiębiorstwa o pośrednictwo w odbiorze i przekazywaniu odpadów poremontowych do utylizacji. Jak zaznacza wyklucza przewóz odpadów niebezpiecznych. W związku z tym prosi o wskazanie wymogów stawianych przez prawo dla tego rodzaju działalności.

Poniżej odpowiedź:

Zgodnie z art. 20 Konstytucji RP: 

społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Jej ograniczenie, na podstawie art. 22 Konstytucji może nastąpić jedynie w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Kwestię tę uszczegóławia ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców w art. 2:

podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach.

Jednak niektóre obszary działalności podlegają reglamentacji lub szczególnym wymaganiom na podstawie przepisów szczególnych. Tak też jest w przypadku przewozu odpadów. Kwestia to została uregulowana w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (dalej jako: „Ustawa”). Zgodnie z art. 3 Ustawy ust 2: 

gospodarowaniu odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.

Z kolei ustęp 6 definiuje pojęcie odpadów:

rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. 

Do grupy tej więc bez wątpienia zalicza się odpady poremontowe, które przewozić chce Użytkownik.

Właściwy Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów gospodarujących odpadami. Jak już zaznaczono powyżej, należą do nich podmioty świadczące usługi  transportowe. Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek transportującego odpady (art. 50 ust. 5 lit. b Ustawy). Obecnie nie ma już obowiązku posiadania zezwoleń na transport odpadów. Został on zastąpiony obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/.

Transportowanie odpadów bez aktualnego wpisu do rejestru wiąże się z karą grzywny (art. 195 Ustawy). Podmiot transportujący odpady powinien dysponować kartą przekazania odpadów (art. 69 Ustawy) oraz na podstawie art. 69 ust. 1a: 

kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu potwierdzenie wygenerowane z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym. 

Z kolei na podstawie art. 67 ust. 4 pkt 3 lit. c Ustawy, transportujący odpady prowadzi ewidencję odpadów.
Kolejne wymogi, które stoją przed Użytkownikiem wprowadza Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Poniżej najważniejsze postanowienia Rozporządzenia:

§ 4. Transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów, z wyjątkiem gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów w całości jest kierowany do przetwarzania w tym samym procesie.

§5.

1. Transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek, oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową
2. Transport odpadów odbywa się w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi.

§ 8.

1. Odpady transportuje się wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane odpady.

2. Dokumentem, o którym mowa w ust. 1, jest:
1) karta przekazania odpadów, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

§ 9.

1. Środki transportu odpadów stanowiące pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oznacza się tablicą:
1) koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;
2) na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.

2. Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o wymiarach określonych w ust. 1 pkt 1, dopuszcza się zmniejszenie:
1) wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości;
2) wysokości napisu „ODPADY” do minimum 80 mm i szerokości linii do minimum 12 mm.
3) Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni.
4) Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.
5) Wzór oznakowania środków transportu odpadów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Pełna treść ww. Rozporządzenia oraz załączniki, znajdują się na stronie internetowej Internetowego Systemu Aktów Prawnych, prowadzonej przez Kancelarię Sejmu pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001742/O/D20161742.pdf

Podsumowując, Użytkownik powinien spełnić przywołane powyżej wymogi ustawy oraz rozporządzenia. Za ich niedopełnienie Ustawa przewiduje kary grzywny. Prawodawca traktuje kwestię gospodarowania odpadami w sposób ściśle sformalizowany, uzasadniony kwestiami ochrony środowiska. Dla pełniejszego zobrazowania tematu, polecamy zapoznanie się ze wskazanymi aktami prawnymi oraz zalinkowanymi stronami, zwłaszcza witryną BDO.
Stan prawny na dzień: 21.04.2021

Podstawa prawna:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ),
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016 r. poz. 1742).

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT w 2021.

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny