Porady eksperta

Ewidencjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Zapytanie: Czy spółka prawa handlowego korzystająca nieodpłatnie z pomocy prawnej udzielanej przez Fundację będącą organizacją pożytku publicznego, świadczącą pomoc prawną mikro i małym przedsiębiorcom w ramach swojej działalności statutowej uzyskuje nieodpłatne świadczenie i powinna wykazać w swoich księgach jako przychód po stronie Spółki?

Porada prawna udzielona przez organizację pożytku publicznego świadcząca pomoc prawną mikro i małym przedsiębiorcom w ramach swojej działalności statutowej stanowi nieodpłatne świadczenie na rzecz Spółki handlowej prowadzącej działalność gospodarczą a ich wartości stanowi przychód podatkowy.

Zgodnie bowiem z art. 12. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, „przychód stanowi w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (..)”.

Zależy jednak wskazać, że przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia jakim jest porada prawna, o której mowa w niniejszym przypadku, nie spełnia definicji przychodu wynikającej z art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zgodnie z którym przez przychód i zysk „rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli”.

W większości nieodpłatnych świadczeń nie powstanie przychód dla celów bilansowych, gdyż nie powstają korzyści ekonomiczne o wiarygodnie określonej wartości zwiększającej aktywa, takim przypadkiem jest udzielenie spółce nieodpłatnej porady prawnej, nie powoduje zwiększenia aktywów spółki ani zmniejszenia wartości jej zobowiązać, co w konsekwencji wskazuje, że porada taka nie może być uznana jako przychód.

Przychód za jaki uznaje się opisywaną w niniejszym stanie faktycznym poradę prawną ustala się wyłącznie statystycznie. W ciągu roku podlega on uwzględnieniu przy ustaleniu zaliczki na podatek dochodowy, a na koniec roku zostaje wykazany w zeznaniu rocznym.

Porada prawna powinna zostać wskazana w ewidencji pozabilansowej celem właściwego rozliczenia podatku dochodowego. W ewidencji pozabilansowej ujmuje się zdarzenia, które nie są operacjami gospodarczymi i nie wpływają na zmianę stanu aktywów, pasywów i wyników działalności.

Należy także wskazać, że otrzymanie porady prawnej będącą nieodpłatnym świadczeniem nie będzie wywoływało skutków podatkowych po stronie otrzymującego upoważniających go do odliczenia podatku VAT. Świadczenie nie jest dokumentowane fakturą VAT zatem powstał żaden dokument, mogący być podstawą odliczenia podatku.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 865);
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351);
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U 2020.106).

Stan prawny na 3 sierpnia 2020 roku.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny