Porady eksperta

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie dokumenty należy przygotować, aby dokonać przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną oraz czy jest potrzebna opinia biegłego rewidenta.

Przepisy dotyczące przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na wstępie należy wskazać, że przekształcenie spółki z o.o. (spółki przekształcanej) w inną spółkę handlową, w tym spółkę jawną (spółka przekształconą) wiąże się z szeregiem obowiązków, których powinni dopełnić dotychczasowi wspólnicy. Istotnym aspektem na gruncie aktualnych przepisów jest, iż w niniejszej sytuacji dochodzi do przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Etapy przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową

Ten rodzaj przekształcenia regulują szczegółowo przepisy art. 551 – 570 k.s.h. oraz art. 575 – 5761 k.s.h. Proces ten można podzielić na kilka etapów:

1)    etap czynności przygotowawczych – najobszerniejsza, obejmująca przygotowanie stosownych dokumentów związanych z przekształceniem spółki.

2)    etap właścicielsko – aktywizujący wspólników spółki do podjęcia uchwał i dokonania wyboru członków organów nowej spółki.

3)    etap końcowy – polegający na złożeniu wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dokumenty konieczne do przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową

Kodeks spółek handlowych wskazuje na niezbędne procedury (w tym potrzebne dokumenty) w celu przekształcenia danej spółki. Do przekształcenia spółki wymaga się:

1) sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami, a w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną - wraz z opinią biegłego rewidenta;

2) powzięcia uchwały o przekształceniu spółki;

3) określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją;

4) dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

Wskazane czynności zostały przedstawione w porządku chronologicznym realizacji procedury. W celu poprawnego i skutecznego dopełnienia procedury należy wykonać wszystkie wskazane powyżej kroki. 

Plan przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W pierwszej kolejności należy sporządzić plan przekształcania spółki. Należy wskazać na konieczność jego sporządzenia na piśmie pod rygorem nieważności. W jego treści należy wskazać:

a.          na ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia

b.          w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową (jak to ma miejsce w niniejszym przypadku) określenie wartości godziwej udziałów albo akcji wspólników.

Należy również zwrócić uwagę na załączniki, które muszą znaleźć się w dokumencie:

a.          projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki;

b.          projekt umowy albo statutu spółki przekształconej;

c.          w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej;

d.          sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzający przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe

Brak obowiązku badania planu przez biegłego rewidenta

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną nie wymaga badaniu planu przekształcenia przez biegłego rewidenta. Obowiązek ten, jak wspomniano powyżej, tyczy się jedynie sytuacji przekształcenia w spółkę akcyjną.

Kolejnym krokiem jest podjęcie uchwały o przekształceniu spółki. Należy przy tym pamiętać, o poprawne określenie podmiotów uprawnionych do podjęcia uchwały, zachowania kworum, większości, sposobu i formy utrwalenia uchwały. Taka uchwała powinna zatem zostać podjęta na Zgromadzeniu Wspólników (zwyczajnym lub nadzwyczajnym). Za przekształceniem muszą opowiedzieć się wspólnicy reprezentujący co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego, chyba, że umowa przewiduje surowsze warunki. Ustawa wprost wskazuje, że ww. uchwała powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. W spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej protokół podpisują notariusz i wszyscy wspólnicy, a w spółce komandytowo-akcyjnej, z o.o. i akcyjnej notariusz i, o ile statut (umowa) spółki nie stanowi inaczej, tylko przewodniczący zgromadzenia.

Ze względu na charakter przekształcenia w niniejszym przypadku tj. spółki z o.o. w spółkę jawną, niemożliwe będzie utrzymanie takiego samego charakteru osobowego składu organów. W przypadku przekształcenia w spółkę osobową należy w uchwale przekształceniowej podać oznaczenia wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo reprezentacji.

Złożenie wniosku o wpis przekształcenia do rejestru

W ostatniej fazie przekształcenia należy wskazać na złożenie wniosku o wpis przekształcenia do rejestru. Taki wniosek, w przypadku spółki jawnej, będą składać wszyscy wspólnicy mający prawo reprezentacji. Należy pamiętać, że gdyby jeden ze wspólników żądał odkupienia udziałów w związku z przekształceniem spółki, to do takiego wniosku należy załączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wszystkie udziały wspólników, którzy żądali odkupu, zostały odkupione. Taki wniosek należy złożyć do sądu rejestrowego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę spółki. Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 19 ust 2 ustawy o KRS wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Nieskuteczne zatem będą wnioski składanie w wersji papierowej.

Opłata za przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wpis do rejestru

Niezbędne będzie również uiszczenie i załączenie do wniosku dowodów uiszczenia opłat w wysokości:

1)          500 zł od wniosku o zarejestrowaniu podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2)          100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Przekształcenie spółki następuje z dniem przekształcenia, którym jest dzień wpisu spółki przekształconej do rejestru. Jednocześnie, spółka z o.o. jest wykreślana z rejestru KRS.

 

Pamiętaj!
Wpisz nasz KRS 0000318482

w Deklaracji Podatkowej PIT.
Wyszukaj:
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Fundacja dr Bogusława
Federa


w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/Dziękujemy!


Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

 

Stan prawny na dzień:

23 stycznia 2024 r. 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18)
  • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 685 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1144 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1957).

 

Spółka osobowa a spółka kapitałowa

Spółki osobowe oraz spółki kapitałowe stanowią spółki handlowe, które zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”), która reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych.

Zawierając umowę spółki handlowej jej wspólnicy (bądź akcjonariusze) zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT