Porady eksperta

Podpisywanie umów w formie elektronicznej

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej w następującym stanie faktycznym:

Chciałbym, ze względu na kontrahentów dysponujących podpisami kwalifikowanymi w rozumieniu rozporządzenia eIDAS, tj. podpisem ektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym podpisywać umowy o świadczenie usług doradczych także elektronicznie. Niestety nie dysponuję podpisem kwalifikowanym, ale posiadam podpis zaawansowany w rozumieniu eIDAS, tj. podpis osobisty w eDowodzie. Jednak podpis osobisty w eDowodzie nie jest zrównany w KC z podpisem odręcznym i przepisy wymagają dodatkowej zgody kontrahenta na składanie podpisu w tej formie pod czynnościami prawnymi. Bardzo proszę o wskazanie przykładowych treści klauzuli takiej zgody na złożenie przez jedną ze stron podpisu elektronicznego w formie podpisu osobistego (podpisu zaawansowanego wg eIDAS), tak aby skutki prawne podpisanej w taki sposób umowy o usługi doradcze nie mogły być kwestionowane później przez drugą stronę w obrocie prawnym czy w sądzie.

 

Podpis osobisty w eDowodzie

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Certyfikat podpisu osobistego zawiera imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL.

Podpis osobisty znajdzie się w dowodzie osobistym, jeżeli przy składaniu wniosku o wydanie dowodu wnioskodawca wyrazi na to zgodę. W przypadku dziecka, które ukończyło 13 lat, rodzic lub opiekun może wyrazić taką zgodę, jeśli chce, żeby w dowodzie dziecka znalazł się certyfikat podpisu osobistego. Osoba, która składa wniosek o wydanie swojego pierwszego dowodu osobistego w związku ze zbliżającym się osiągnięciem pełnoletności na 30 dni lub mniej przed datą 18. urodzin, może samodzielnie wyrazić zgodę na umieszczenie certyfikatu podpisu osobistego, ale podpis osobisty będzie ważny dopiero od dnia uzyskania przez nią pełnoletności.

 

Zawieszenie podpisu osobisty w eDowodzie

Ustawa o dowodach osobistych przewiduje możliwość zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia zawieszenia. 

Zawieszenie certyfikatu może być dokonane przez posiadacza dowodu osobistego mającego pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem. Jeżeli w okresie 14 dni od dnia zgłoszenia zawieszenia certyfikatów nie nastąpi cofnięcie ich zawieszenia, one oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa. 

Podpis osobisty znajdzie się w dowodzie osobistym, jeżeli przy składaniu wniosku o wydanie dowodu wnioskodawca wyrazi na to zgodę. W przypadku dziecka, które ukończyło 13 lat, rodzic lub opiekun może wyrazić taką zgodę, jeśli chce, żeby w dowodzie dziecka znalazł się certyfikat podpisu osobistego. Osoba, która składa wniosek o wydanie swojego pierwszego dowodu osobistego w związku ze zbliżającym się osiągnięciem pełnoletności na 30 dni lub mniej przed datą 18. urodzin, może samodzielnie wyrazić zgodę na umieszczenie certyfikatu podpisu osobistego, ale podpis osobisty będzie ważny dopiero od dnia uzyskania przez nią pełnoletności.

 

 

Stosowanie podpisu osobistego

W relacjach z podmiotami publicznymi podpis osobisty wywołuje taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny. W ten sposób podpisać można różnego rodzaju wnioski, deklaracje podatkowe oraz inne dokumenty.

Podpis osobisty może być wykorzystany przez posiadacza dowodu osobistego z tą funkcją do podpisywania dokumentów kierowanych do podmiotów innych niż publiczne, ale wszelkie dokumenty mogą zostać w takiej sytuacji podpisane podpisem osobistym wyłącznie, gdy obie strony wyrażą na to zgodę. 

Wynika to z przepisów ustawy o dowodach osobistych, które wyraźnie stanowią, że opatrzenie danych podpisem osobistym wywołuje w stosunku do podmiotu publicznego skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu, jak też, że ten sam skutek wywołuje opatrzenie danych podpisem osobistym w stosunku do podmiotu innego niż podmiot publiczny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.

Aby korzystać z podpisu osobistego trzeba mieć świadomość, że potrzebne będą dodatkowe akcesoria. Albo smartfon z modułem NFC i aplikacją eDO App, albo też specjalny czytnik (ceny takich urządzeń rozpoczynają się od kilkudziesięciu złotych). 

 

Zgoda kontrahenta na stosowanie podpisu osobistego

Przepisy nie definiują, w jaki sposób ma nastąpić wyrażenie zgody na stosowanie podpisu osobistego. Dla celów dowodowych rekomendujemy zastosowanie formuły, która wprost wskazuje na wyrażenie zgody na stosowanie takiego rozwiązania, tj. „Niniejszym wyrażam zgodę na podpisanie dokumentu podpisem osobistym przez (wpisać nazwę kontrahenta)”.  Zapraszamy do zapoznania się z definicją podpisów elektronicznych, udostępnionej na naszej stronie pod linkiem: podpis elektroniczny

 

Pamiętaj!
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
w https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/


Dziękujemy


Stan prawny: 10 maja 2024 r.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.)

 

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT