Porady eksperta

Podjęcie pracy przy częściowej niezdolności

Użytkownik naszego serwisu posiada orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy. Czy pomimo tego orzeczenia może podjąć pracę w niepełnym wymiarze godzin?

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów.

Na wstępie wskazujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 1998 r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, za osobę niezdolną do pracy uznaje się osobę „która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu”.
Za osobę całkowicie niezdolną do pracy uznawana jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, natomiast za osobę częściowo niezdolną do pracy uznaje się osobę, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

O tym, czy osoba jest całkowicie / częściowo niezdolna do wykonywania pracy decydują lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nie istnieją żadne przeciwskazania, zarówno w przepisach jak i doktrynie aby osoba wobec której orzeczono częściową niezdolność do pracy podejmowała pracę w części etatu.

Należy jednakże pamiętać, że jednym z obowiązków pracodawcy zgodnie z art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy, jest sprawdzenie, że pracownik posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Jeżeli więc lekarz medycyny pracy nie wyda takiego orzeczenia, pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania pracy.
Należy przez to rozumieć, że jeżeli pracownik nie utracił całkowitej zdolności do wykonywania pracy i może wykonywać pracę na konkretnym stanowisku (co potwierdzają omówione powyżej badania lekarskie) nie istnieją przeciwskazania dla zatrudnienia takiego pracownika.

Należy jednakże pamiętać, że z perspektywy pracownika, który utracił częściowo zdolność do wykonywania pracy istotne jest wskazanie czy i w jakiej wysokości w tej sytuacji przysługiwało prawo do pobierania renty.
Osoby na rencie z tytułu niezdolności do pracy i na rencie rodzinnej mogą podjąć dodatkowe zatrudnienie, ale muszą uważać na obowiązujące aktualnie limity.

Prawo do pobierania renty ulega zawieszeniu bądź zmniejszeniu wysokości pobieranego świadczenia w sytuacji gdy osiągany przez pracownika pobierającego rentę przychód wyniesie:

  • więcej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (w takiej sytuacji prawo do pobierania renty ulega zawieszeniu);
  • więcej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS, lecz nie więcej jednak niż 130% tej kwoty –(w takiej sytuacji wysokości renty ulega zmniejszeniu).

Należy także pamiętać, że pobierający rentę powinien zgłosić do ZUS, że podjął dodatkowo zatrudnienie oraz wskazać wysokość osiąganego przychodu.

Stan prawny na 1 marca 2021 roku

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U 2020.266 t.j.)
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (Dz.U 2020.1320 t.j.).

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT w 2021.

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny